Đề kiểm tra tiếng Anh 15 phút lớp 7 - Số 2

Kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới có đáp án

Mã số: 01374. Thời gian: 15 phút. Đã có 3.687 bạn thử.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra định kỳ môn Tiếng Anh lớp 7 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 cả năm mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 7 ôn tập nhanh kiến thức đã học. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 7 khác:

I. Choose the best answer.
1. What is your _____________? It's 36 Minh Khai Street.
2. _____________ you be free next Sunday?
3. Monday is the ____________ day of the week.
4. The month before September is ____________.
II. Choose words for the following numbers.
1. 4th
2. 5th
3. 17th
4. 21st
5. 29th
III. Write questions for the underlined words.
1.
They will visit Hue next month.
2.
I will stay in a hotel when I am in Ha Noi.
3.
He will be fourteen in 2016.
4.
December is the twelfth month of the year.
IV. Choose the word which has the underlined part is pronounced differently.
1.
2.
Bắt đầu ngay
35 3.687