Đề kiểm tra tiếng Anh 15 phút lớp 7 - Số 3

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Mã số: 01376. Thời gian: 15 phút. Đã có 618 bạn thử.

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 7 có đáp án - Trắc nghiệm tiếng Anh online có đáp án

Nhanh tay thử sức với bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 để ôn tập và hệ thống lại những bài học trên lớp theo tuần. Mỗi đề sẽ tập trung vào một chuyên đề ngữ pháp khác nhau nên các em sẽ dễ nắm được bài đã được học.

Chúc các em học tập tốt!

1. ________ a beautiful day!
2. The living room ________ a table and four armchairs.
3. Lan is one year ________ than Mai.
4. What’s your father’s job?
5. What is Hoa’s apartment like?
II. Choose the suitable word.
1. She writes articles for newspapers. She is a ____________.
2. She works in a studio. She paints pictures. She is a ______________.
3. To make this drink cool, keep it in ______________.
4. There is nothing left. The bottle is ______________.
5. There _____________ some plates in the sink.
III. Rewrite these sentences using "What + N phrase".
1. This living room is very lovely.
2. This bed is very comfortable.
3. That car is very fast.
4. The picture is very expensive.
5. The boy is very friendly.
Bắt đầu ngay
6 618