Đề kiểm tra tiếng Anh 15 phút lớp 8 - Số 1

Đề thi 15 phút Tiếng Anh lớp 8 lần 1 có đáp án

Mã số: 01384. Thời gian: 15 phút. Đã có 15.218 bạn thử.

Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 lần 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit mới nhất trên VnDoc.com. Bài tập Tiếng Anh lớp 8 gồm nhiều dạng bài trắc nghiệm khác nhau giúp các em học sinh lớp 8 ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản như cấu trúc thì hiện tại đơn, cấu trúc "enough ... (for) ...",...

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 8 khác:

I. Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc.
1. Rice ___________ (not grow) in cold climates.
2. The sun (rise) __________ in the east, and (set) __________ in the west.
3. I (not live) __________ in London. I (live) _________ in Brighton.
4. Tom (come) ____________ from England.
5. Water (boil) _________ at 100 degree centigrade.
II. Viết các câu sau đây sử dụng "enough ... (for) ... ".
1. We were early. We got good seats.
2. It is cold. I wear a heavy jacket.
3. The shelf is quite low. The boy can reach it.
III. Choose the correct answer for each following question.
1. Would you like............... a message?
2. Hoa ………………. in Hue last year.
3. Which girl is Mary?- She is the one with......
4. He is … to have a lot of friends.
5. He is not tall enough ...............the top of the shelf.
6. They bought new fishing rods to go.................
7. Alexander Graham Bell ……….the telephone.
Bắt đầu ngay
115 15.218