Đề kiểm tra tiếng Anh 15 phút lớp 8 - Số 1

Đề thi 15 phút Tiếng Anh lớp 8 lần 1 có đáp án

Mã số: 01384. Thời gian: 15 phút. Đã có 21.771 bạn thử.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8

Đề kiểm tra tiếng Anh 15 phút lớp 8 - Số 1 gồm các dạng bài tập Tiếng Anh 8 khác nhau do VnDoc biên soạn, hỗ trợ học sinh ôn tập đề thi 15 phút tiếng Anh 8 có đáp án tại nhà.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 có đáp án do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn, là tài liệu hữu ích hỗ trợ quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo, ôn tập môn Tiếng Anh 8 đạt hiệu quả.

I. Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc.
1. Rice ___________ (not grow) in cold climates.
2. The sun (rise) __________ in the east, and (set) __________ in the west.
3. I (not live) __________ in London. I (live) _________ in Brighton.
4. Tom (come) ____________ from England.
5. Water (boil) _________ at 100 degree centigrade.
II. Viết các câu sau đây sử dụng "enough ... (for) ... ".
1. We were early. We got good seats.
2. It is cold. I wear a heavy jacket.
3. The shelf is quite low. The boy can reach it.
III. Choose the correct answer for each following question.
1. Would you like............... a message?
2. Hoa ………………. in Hue last year.
3. Which girl is Mary?- She is the one with......
4. He is … to have a lot of friends.
5. He is not tall enough ...............the top of the shelf.
6. They bought new fishing rods to go.................
7. Alexander Graham Bell ……….the telephone.
Bắt đầu ngay
162 21.771