Đề kiểm tra tiếng Anh 15 phút lớp 9 - Số 1

Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 có đáp án

Mã số: 01390. Thời gian: 15 phút. Đã có 3.788 bạn thử.

Bài kiểm tra 15 phút tiếng Anh 9 

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra tiếng Anh 15 phút lớp 9 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Kiểm tra Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 được biên tập bám sát với nội dung chương trình học giúp các em học sinh lớp 9 ôn tập Từ vựng & Ngữ pháp Tiếng Anh đã học hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 9 khác:

I. Chọn câu trả lời đúng nhất.
1. It's very kind _______ you to help us. Thanks a lot.
2. The hospital building is divided _______ four sections.
3. Did he ______ live in the country when he was young?
4. Tam wishes his father _______ here now to help him.
5. What a pity! Lan can`t come with us. We all wish she ______ be here.
II. Trong các từ gạch chân dưới đây có một lỗi sai, tìm lỗi sai trong mỗi câu.
1.
She wishes he will stop making noise when she is working.
2.
Tom uses to wear glasses, but he doesn`t now.
3.
This book consists about three parts: introduction, development and conclusion.
4.
Mai and me would like to join the English speaking club.            
5.
During the game, the rain starting so we had to stop suddenly.
III. Viết thành câu hoàn chỉnh dựa vào các từ có sẵn.
1. I/ wish/ I/ will become/ a singer.
2. I/ used to/ walk / school/ when/ I/ child.
3. She/ wish / she/ have/ a sister.
4. I/ wish/ I/ to be/ England.
5. The child/ wish/ today/ his birthday.
IV. Chia động từ trong ngoặc.
1. He (not phone) ______________ me since he moved to Hanoi.
2. The children (play) _______________ happily when we (visit) ____________ my friend last Sunday.
Dùng "-" phân cách đáp án.
3. I wish I (know) ____________ how to play the piano.
4. Mary and I (be) ________________________ pen pals for over two years.
5. The last time I (see) ____________ him was ten days ago.
Bắt đầu ngay
14 3.788