Đề kiểm tra tiếng Anh 3 Unit 3 This is Tony

Bài tập Unit 3 lớp 3 This is Tony có đáp án

Mã số: 15144. Đã có 19 bạn thử.

Bài tập tiếng Anh 3 Unit 3 This is Tony

Nhằm giúp các em học sinh ôn tập và củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp được học trong Unit 3 tiếng Anh 3, VnDoc giưới thiệu Đề kiểm tra tiếng Anh 3 Unit 3 This is Tony bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau, có đáp án cho các em tham khảo và làm bài. 

Đề kiểm tra tiếng Anh 3 Unit 3 This is Tony là đề kiểm tra trực tuyến trên VnDoc, các em có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Complete the word with suitable letter.
1. M_RNIN_
2. SCH_OL
3. F_IEN_
4. N_GHT
5. T_ANK Y_U
6. N_ME
b. Pick out one redundant letter to make correct word.
7. THISY
8. MEETO
9. SEPELL
10. NICCE
Choose the correct answer
11. _________? – Yes, she is.
12. Is that Thao? – _________
13. Is _____ your teacher? – Yes, it is.
14. ________? – It’s an eraser.
15. _________ is Quang.
Bắt đầu ngay
1 19