Đề luyện nghe Tiếng Anh trình độ B1 - Đề số 6

Luyện thi Tiếng Anh B1 có đáp án

Mã số: 09249. Đã có 2.743 bạn thử.

Listening Test - B1 English Language Level 

Bài trắc nghiệm trực tuyến môn Tiếng Anh trình độ B1 phần nghe chuẩn khung Châu Âu dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi Tiếng Anh B1 dành cho người lớn do VnDoc.com tổng hợp và biên tập. Bài luyện nghe gồm nhiều dạng bài nghe khác nhau giúp bạn đọc rèn luyện những kỹ năng cần thiết khi làm bài thi chính thức. Hãy cùng VnDoc.com thực hiện bài nghe trình độ B1 Anh Ngữ dưới đây nào.

Một số đề luyện thi khác:

Part 1. Listen and fill the blanks.
You will hear a short conversation between John and Kathy about DVD-videos rental. 
Listen carefully and fill the blanks to complete the transcript.

John : Hey, Kathy. I'm (1) about renting a movie for tonight's party, and I want to (2) what kind of movies you like.

Kathy: Okay. What kind of movies do you have in mind?

John: Well, what about (3) movies?

Kathy: Ah, I don't really like action movies. Too much (4).

John: Okay, do you like comedies?

Kathy: Now, I do (5) comedies.

John: Fine. Well, what do you think of (6) movies or love stories?

Kathy: Uh . . . I'm not really (7) about horror movies, but love stories are (8) fun to watch. Oh, and I really like (9) films, too.

John: Okay. I'll go to the video store and see what I can (10). Thanks.

1. John : Hey, Kathy. I'm (1)__________ about renting a movie for tonight's party,
2. and I want to (2)_________ what kind of movies you like.
3. Well, what about (3)__________ movies?
4. Ah, I don't really like action movies. Too much (4)____________.
5. Now, I do (5)_________ comedies.
6. what do you think of (6)_________ movies or love stories?
7. I'm not really (7)________ about horror movies
8. but love stories are (8)______ fun to watch.
9. Oh, and I really like (9)__________ films, too.
10. I'll go to the video store and see what I can (10)___________. Thanks.
Part II. Listen and choose Yes or No for each following sentence.
Look at the six sentences for this part.
You will hear a conversation between a boy, Jim, and his mother.
Decide if each sentence is correct or incorrect.
If it is correct, put a tick (√) in the box under A for YES. If it is not correct, put a tick (√) in the box under B for NO.
1. Jim’s bicycle needs to be mended.
2. He’s keen to start saving money.
3. His mother thinks a mountain bike is suitable for their area.
4. She encourages Jim to manage his money better.
5. His mother offers to lend him some money.
6. im is disappointed by his mother’s suggestion.
Bắt đầu ngay
6 2.743