Đề luyện thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018 số 3 có đáp án

Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án

Mã số: 09280. Đã có 3.624 bạn thử.

Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến môn Tiếng Anh vào lớp 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi vao lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018 do VnDoc.com tổng hợp và biên tập. Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 gồm nhiều dạng bài tập khác nhau được biên tập dựa trên lượng kiến thức đã học giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức và rèn luyện những kỹ năng làm bài thi. 

Một số đề thi khác:

I. Choose the odd one out.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II. Reorder the given words to make a complete the sentence.
1. this morning/ have/ Do/ any classes/ in/ you/ ?/
→ _______________________________
2. are/ students/ class/ 54/ his/ in/ There/ ./
→ ________________________________
3. better grades/ He/ gets/ me/ always/ than/ ./
→ _________________________________
4. a/ Does/ job/ your/ have/ sister/ ?/
→ __________________________
5. from 1/ Count/ please/ to 30,/ ./
→ _________________________
6. crayons/ much/ these/ are/ How/ ?
→ _______________________________
7. to/ I/ school/ often/ at/ seven/ half/ go/ past/ ./
→ _________________________________
8. Where/ the/ is/ park?
→ ________________________
9. today?/ date/ What/ the/ is
→ _________________________________
10. father/ How/ is/ Lan's/ old/ ?
→ __________________________
Bắt đầu ngay
62 3.624