Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Toán - Đề số 8

Bài tập Toán lớp 4 có đáp án

Mã số: 04245. Đã có 1.075 bạn thử.

Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Toán

Mời các em học sinh lớp 4 tham khảo bài test Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Toán - Đề số 8 trên trang VnDoc.com. Hi vọng bài test sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập và củng cố lại kiến thức môn Toán trước khi bắt đầu một năm học mới. Chúc các em học tốt!

I. Trắc nghiệm
Câu 1:
Trong các phân số sau: 7/8; 9/8; 5/4; 12/16 phân số nào nhỏ nhất?
Câu 2:
Số thích hợp điền vào chỗ chấm để được 15/21 = ..../7 là:
Câu 3:
2 tấn 5 kg = ..........kg
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
Câu 4:
Chữ số 5 trong số 254 836 có giá trị là:
Câu 5:
Trong các số 345, 2960, 341, 5276.
Số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là số nào?
Câu 6:
Tổng của hai số là 35, tỉ số của hai số đó là. Tìm hai số đó.
Câu 7:
Diện tích của một hình vuông là 36dm2, thì chu vi của hình vuông là:
Câu 8:
Độ dài thực tế của quãng đường từ A đến B là 20 km. Trên bản đồ ghi tỉ lệ 1 : 100 000, quãng đường đó dài bao nhiêu xăng- ti - mét?
Phần 2: Tự luận
Câu 1:  Tính:
a) 54137 + 6592 = .........
b) 81725 - 9365 = ...........
c) 5320 x 243 = ............
d) 9953 : 37 = ...........
Câu 2:
Tính: 3 + 9/4 : 3/5 = ........
Câu 3:
Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 60m và chiều rộng bằng 2/7 chiều dài.
a. Tính diện tích của khu đất. 
b. Cứ 1m2 thu được 10 kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki lô gam thóc?
Trả lời:
a. Diện tích khu đất là: ............ m2.
b. Cả thửa ruộng thu hoạch được .............. kg thóc.
Nhập các giá trị theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
Câu 4: Tính nhanh:
a) (24 x 6 + 4 x 24) : ( 49 - 24 x 2) = ............
b) 51 x 2 x 3 x 5 = ............
Bắt đầu ngay
28 1.075