Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 có đáp án số 14

Bài tập ôn hè lớp 3 có đáp án

Mã số: 12067. Đã có 133 bạn thử.

Ôn tập lớp 3 môn Tiếng Anh lên lớp 4

Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 có đáp án số 14 là đề bổ trợ kiến thức môn Tiếng Anh trong thời gian hè cho các em học sinh lớp 3 để chuẩn bị bước vào lớp 4. Đề kiểm tra với nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau bám sát chương trình Tiếng Anh 3 mới giúp các em học sinh lớp 3 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Ngoài Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 có đáp án số 14, mời các bạn tham khảo thêm:

Exercise 1: Chọn câu trả lời đúng
1. …………………are my books.
2. Are there your notebooks? Yes, ………………..
3. What is …………………..name?
4. This is my friend. …………………is Lan.
5. …………………… your book, please.
Exercise 2: Đọc và tìm đáp án đúng

Hi! My name is Ba. These are my friends. They are Nam, Hoa and Lien. I like football, but I don’t like skipping. Nam likes basketball, but he doesn’t like table tennis. Lien and Hoa like blind man’s bluff, but they don’t like baseball. We all like hide and seek. It’s our favorite game.

1. Ba likes skipping
2. Nam doesn’t like table tennis.
3. Lien and Hoa like baseball.
4. Nam likes basketball.
5. Ba, Nam, Hoa, Lien like hide and seek.
Exercise 3: Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ chấm
1. H…, I’m Lili.
2. Hello, my n…me is Lan.
3. H… is Peter.
4. N…ce to meet you.
5. Ho… are you?
6. She is my fri…nd.
Bắt đầu ngay
9 133