Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 có đáp án số 2

Ôn tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm có đáp án

Mã số: 11813. Đã có 312 bạn thử.

Ôn tập lớp 4 lên lớp 5 môn Tiếng Anh

Mời các em học sinh tiếp tục luyện tập với Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 có đáp án số 2 do VnDoc.com đăng tải bao gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 4 rèn luyện kỹ năng làm bài thi đồng thời ôn tập kiến thức Tiếng Anh trọng tâm hiệu quả. Mời các em học sinh tiếp tục luyện tập với 

Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 có đáp án số 1

Bài 1. Dùng từ (hoặc chữ) thích hợp điền vào các câu sau.
1. May I go _ _ _ ?
Viết lại đầy đủ cả từ
2. Wh _ is that? – That’s my sister, Linda.
3. I get _ _ at 6 o’clock.
4. This is my b _ droom.
5. My sister is pre _ _ y.
6. Peter was bo _ n in May.
7. My mother would like _ banana.
8. What a _ _ _ t some milk? – Yes, please.
9. I can’t dance _ _ _ I can swim.
10. I’m from Vietnam. I can speak _ _ _ _ _ _ se.
Bài 2. Chữa các từ sau cho đúng:
1. banalna
2. lite
3. whuere
4. stutdent
5. milk
6. whlo
7. plearse
7. whym
9. buqs
10. Einglish
Bắt đầu ngay
6 312