Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm

Mã số: 12065. Đã có 253 bạn thử.

Bài tập môn Tiếng Anh lớp 5 lên 6

Mời các em học sinh luyện tập với Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 có đáp án do VnDoc.com đăng tải bao gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng làm bài thi đồng thời ôn tập kiến thức Tiếng Anh trọng tâm hiệu quả. 

Mời các em tiếp tục luyện tập với Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 có đáp án số 2

I. Odd one out
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II. Choose the best option A, B, C or D to complete each sentence
11. That is my father. …….. is thirty years old.
12. I ……… to school every day.
13. My apartment is ……. the first floor.
14. Minh …….. his face in the morning.
15. She does …… homework in the evening.
16. Mr Ha travels to Ha Noi ……. plane.
17. I and Nam ……. volleyball.
18. Hello. …. are you? - fine, thanks.
19. My father lives …… Le Loi street.
20. There are four people …… my family.
Bắt đầu ngay
3 253