Đề ôn thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 6 năm 2019 - 2020 số 2

Đề kiểm tra tiếng Anh 6 mới có đáp án

Mã số: 13127. Đã có 805 bạn thử.

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 6

Đề ôn thi giữa kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 2 là đề thi trực tuyến thuộc bộ đề ôn thi giữa kì 1 lớp 6 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh thường xuất hiện trong đề thi chính thức giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Nhằm cung cấp tài liệu cho các em học sinh lớp 6 ôn tập, chuẩn bị cho kì thi giữa học kì 1 sắp tới, VnDoc giới thiệu tới các thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án cho các em luyện tập, làm quen với đề, đồng thời có thể kiểm tra kiến thức của mình trước kì thi. Chúc các em học tốt.

Mời các em luyện tập với:

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group
1.
2.
3.
4.
5.
II. Choose the best answer to complete each of the following sentences.
1. I sometimes ________ to the cinema.
2. John ________much better now.
3. I ________football every weekend.
4. She ________English at the moment.
5. She is ________hard for her A levels.
6. I always ________a cooked breakfast.
7. She ________to be an architect.
8. I ________a one-hour lunch break.
9. I’m ________physics, biology and chemistry.
10. Do you want to ________cards with me?
III. Put the verbs in brackets into the correct form
1. She (walk)___________ to school every morning.
2. They (learn) _____________ how to use the lawnmower in the garden at the moment.
3. Linda (go) ______________to the supermarket to buy some sugar.
4. Sometimes I (feel) _________________________ really lazy to do anything.
IV. Complete the text. Use the present simple.

My best friend

My best friend is Hannah. She (1. live) ______ next door to me. We (2. go) ______ to the same school but we are in different classes.

I (3. walk) ______ to school but Hannah (4. go) ______ by bike, because she always (5. get up) ______ late. After school we (6. finish) _____ our homework first, then we (7. listen) ______to our favourite music. I (8. like) ______ R&B, but Hannah (9.hate) ______ it. She (10. think) ______ it’s boring. She (11. love) ______rock music.

1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
Bắt đầu ngay
8 805