Đề ôn thi học kì 1 lớp 12 môn Tin học

Đề kiểm tra Tin học 12 học kì 1 có đáp án

Mã số: 13324. Đã có 113 bạn thử.

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn GDCD có đáp án

Đề ôn thi học kì 1 lớp 12 môn Tin học gồm các câu hỏi trắc nghiệm nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện và nâng cao kết quả học lớp 12.

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Tin học gồm 35 câu hỏi bao quát toàn bộ nội dung kiến thức trọng tâm học kì 1 môn Tin theo chương trình học lớp 12, hỗ trợ học sinh làm quen với cấu trúc đề thi nhằm chuẩn bị tốt nhất cho bài thi, bài kiểm tra chính thức sắp tới.

1
Trong Access, nút lệnh này cau 32 có ý nghĩa gì?
2
Phần mở rộng của các tệp được tạo bởi Microsoft Access là
3
Hệ quản trị CSDL là:
4
Trên Table ở chế độ Datasheet View, chọn một ô, chọn → untitled 2
5
Dữ liệu của CSDL được lưu trữ ở
6
Trong bảng chọn objects. Ngăn Table, thao tác Right/click → tên table, chọn → Rename?
7
Bảng đã được hiển thị ở chế độ thiết kế, muốn đặt khóa chính ta thực hiện thao tác
8
Để thực hiện liên kết dữ liệu ta chọn thao tác nào sau đây
9
Mỗi đối tượng của Access có các chế độ làm việc là:
10
Trong Access, để làm việc với chế độ thiết kế ta thực hiện: …… → Design View?
11

Trên Table ở chế độ Datasheet View, biểu tượng untitled trên thanh công cụ?

12
Khi làm việc với bảng. Ở chế độ Design, khi thực hiện thao tác lệnh Insert Row là ta đang thực hiện công việc nào sau đây?
13
Truy vấn dữ liệu có nghĩa là
14
Trên Table ở chế độ Datasheet View, Nhấn Ctrl+F?
15
Khi làm việc với bảng, ở chế độ Data sheet, khi thực hiện thao tác lệnh Insert /Columns là ta đang thực hiện công việc nào sau đây?
16
Trong bảng chọn objects. Ngăn Table, thao tác Right/click à tên table, chọnà Delete?
17
Đối tượng nào không dùng để cập nhật dữ liệu:
18
Khi làm việc với Access xong, muốn thoát khỏi Access, ta thực hiện:
19
Khi đang làm việc với cấu trúc bảng, muốn lưu cấu trúc vào đĩa, ta thực hiện:
20
Khi một Field trên Table được chọn làm khoá chính thì?
21
Các đối tượng cơ bản trong Access là:
22
Trên Table ở chế độ Design, thao tác chọn Edit → Delete Rows?
23
Điều kiện để tạo mối liên kết giữa hai bảng là:
24
Trong các chức năng sau, chức năng nào không phải là chức năng của hệ quản trị CSDL
25
Trong Microsoft Access, một CSDL thường là
26
Độ rộng của trường có thể được thay đổi ở đâu
27
Trong CSDL đang làm việc, để tạo một biểu mẫu mới bằng cách làm theo trình thuật sĩ, thì thao tác thực hiện nào sau đây là đúng.
28

Trên Table ở chế độ Datasheet View, biểu tượng untitled 1 trên thanh công cụ?

29
Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột
30
Trong CSDL đang làm việc, để tạo một bảng mới bằng cách tự thiết kế, thì thao tác thực hiện nào sau đây là đúng
31
Sau khi thiết kế bảng, nếu ta không chọn khóa cho bảng thì
32
Trong Access, kiểu dữ liệu số được khai báo bằng từ?
33
Dữ liệu kiểu logic trong Microsoft Access được ký hiệu là:
34
Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để:
35
Trên Table ở chế độ Datasheet View, chọn Edit → Delete Record → Yes?
Bắt đầu ngay
1 113