Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 2

Đề tuyển sinh lớp 6 môn Anh có đáp án

Mã số: 11635. Đã có 1.146 bạn thử.

Đề thi thử vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2019

Mời các em học sinh luyện tập với đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi thử môn Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Ngoài Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 2, mời các bạn luyện tập thêm một số đề sau:

I. Em hãy tìm từ có cách đọc khác ở phần gạch chân trong mỗi dòng
1.
2.
3.
4.
5.
II. Em hãy nối các câu ở cột A cho phù hợp với nội dung các câu ở cột B.

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

1.
2.
3.
4.
5.
III. Em hãy chọn giới từ thích hợp để điền vào chỗ trống.
1. We are going to play tennis_____________ the afternoon.
2. We must be at home__________ 6 p.m.
3. I gave her a beautiíul painting______________ her birthday.
4. The World Cup often starts_____________ June 10th after every 4 years.
5. The museum is open_____________ 7 a.m____________ 5 p.m.
2 đáp án cần điền ngăn cách nhau bằng dấu gạch ngang
IV. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành những câu sau đây.
1. What____ you_______ in this dark room?
2. What did he____________ to her yesterday?
3. I__________ . It’s harmful.
4. I like living in this Street_____________ it is noisy.
5. Hong’s room is very dirty. Mine is much______________ .
6. The play was very boring. It’s the__________ film I’ve ever seen.
7. The children will be_____________ if he teaches them English.
8. Water___________ most of the Earth’s surface.
9. “Have a nice trip!” – “_____________________
10. He went to the party __________Sunday.
V. Hãy khoanh tròn đáp án đúng để hoàn thành các đoạn hội thoại sau.
1. “Could you please give me my dictionary?” – “___________________ ”
2. “Are you doing anything tonight?” – “_____________________________________________ ”
3. “Where does your father do?” – “______________________ ”
4. “How far is it from your house to your school?” – “_________________ ”
5. “How much are your new shoes?” – “___________________
Bắt đầu ngay
20 1.146