Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 4

Đề tuyển sinh lớp 6 môn Anh có đáp án

Mã số: 11703. Đã có 786 bạn thử.

Đề thi thử vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2019

Mời các em học sinh luyện tập với đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 4 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi thử môn Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Ngoài Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 4, mời các bạn luyện tập thêm một số đề sau:

I. Em hãy tìm từ có cách đọc khác ở phần gạch chân trong mỗi dòng sau.
1.
2.
3.
4.
5.
II. Hãy đọc những thông tin sau và điền vào đoạn văn bên dưới.

– Surname: BROWN

– Other names: DAVID PETER

– Address: 280 SIDEHILL ROAD, SOUTHERLEY

– Age: 11

– Occupation: PUPIL

– School: WELLINGTON SCHOOL, SHOTHILL ROAD, ADLAM
The boy’s full name is (1)_____. He is (2) _____years old. He is living at (3) ______________________ and he is studying at (4) school. His school is on (5)___________.

1.
2.
3.
4.
5.
III. Hãy chọn một từ thích hợp cho mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau đây.

Books play a very important part (1)_________ our life. It’s true that every family (2)______ books. We can (3)________ books everywhere. We (4)________many things from books. Books (5)_in our life.

Today there are a lot of public (7)_____________ in our country and people can borrow them to read there or bring (8)_________ to read. Each year hundreds of new books for (9)______ appear in Viet Nam. These books are very (10)_________and children like reading them very much.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
IV. Hãy điền một từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành những câu sau.
1. My mother works_____________ and my father works hard,_____________ .
Hai đáp án cần điền ngăn cách nhau bằng dấu gạch ngang
2. Open your books and let’s begin______________ the text.
3. When the teacher comes _______ the classroom we all stand up and _________ “Good morning” to her.
4. There are many books and magazines_______________ the shelf.
5. The teacher told Nam ________ to put his feet on the bench.
6. – “____________ handbag is this?” – “It’s my mother’s.”
7. Hoa’s new school is different_____________ her old school.
8. The children ______________ a lot of gifts from Father Christmas on Christmas Day.
VI. Hãy cho dạng số nhiều của các danh từ sau
1. butterfly
2. tooth —>
3. watch —>
4. shelf —>
Bắt đầu ngay
12 786