Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 8

Đề tuyển sinh lớp 6 môn Anh có đáp án

Mã số: 11766. Đã có 1.056 bạn thử.

Đề thi thử vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2019

Mời các em học sinh luyện tập với đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 8 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi thử môn Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Ngoài Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 8, mời các bạn luyện tập thêm một số đề sau:

I. Chọn phương án đúng A, B, C hoặc D điền vào chỗ trống đe hoàn thành câu.
1. Would you like___________________ more tea?
2. My brother is very_________________ . He’s at least 1.8 m.
3. Can you__________________ me the time, please?
4. There aren’t_______________ apples left.
5.__________, I’m late.
6. I got this book from a very good friend_________________ .
II. Kết hợp câu ở cột A với câu ở cột B sao cho có nghĩa và viết số thứ tự câu vào cột giữa.

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

1.
2.
3.
4.
5.
6.
III. Chọn động từ thích hợp cho sẵn trong khung và cho dạng đúng của các động từ đã chọn để hoàn thành các câu sau.

speak - copy - look at - stay - hear - draw - go

1. My brother________________ to the zoo with his friends yesterday afternoon.
Chỉ điền từ còn thiếu
2. Janet is very clever, isn’t she? She___________________ at least six different languages.
3. The teacher asked the class to_________________ the blackboard.
4. Samatha always________________ the way I dress.
5. I think James is going to be an artist. He__________________ so well.
IV. Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu có nghĩa.
1. your/ page/ at/ number/ open/ textbook/ ten.
2. factory/ in/ your/ does/ work/ father/ the?
3. is/ a/ garden/ Lan’s/ behind/ house/ there/ big.
4. lives/ a/ in/ the/ house/ she/ country/ small/ in.
Bắt đầu ngay
21 1.056