Đề thi chọn vào lớp 6 tiếng Anh chuẩn trường THCS Lê Lợi năm 2018

Đề thi chọn vào lớp 6 môn tiếng Anh

Mã số: 00078. Thời gian: 50 phút. Đã có 13.384 bạn thử.

Đề thi chọn vào lớp 6 môn tiếng Anh 

Bài trắc nghiệm trực tuyến môn Tiếng Anh vào lớp 6 trường THCS Lê Lợi dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com tổng hợp và biên soạn. Đề thi gồm nhiều dạng bài tập thường gặp trong đề thi thật với nội dung bám sát với chương trình học tại Nhà trường. Chúc các em học sinh ôn luyện hiệu quả vả đạt điểm cao trong kì thi tuyển sinh lớp 6 sắp tới. 

Một số đề thi khác:

I. Choose the best answer.
1.What .................... names? ~ They’re  Mai and Nga.
2. Who are they? ~ They ............... my classmates.
3. Here are .......................... students in my school this school year.
4. How ...................... you? ~ I am twelve years old.
5. What ............... they…………..? ~ They’re doctors.
6. What is this? ~ This is ......................... eraser.
7. Is this your class? ~ ................................................
8. I am ………………… brother.
9. Where………… he ……….?
10. We live ………………Le Loi street ……........… Quy Nhon City.
11. How many………………. there in your school?
II. Choose the questions in column A with the answers in column B.

                          (A)

                         (B)

1. Who is that ?

a. They are telephones.

2. How many stools are there ?

b. No, he isn’t.

3. What are these ?

c. It’s my sister, Mary.

4. Is that your teacher ?

d. Yes, they are.

5. Are those your desks?

e. There are four

6. What is that?

f. It’s a television.

1.
Điền các chữ cái a, b, c, d, e hoặc f.
2.
Điền các chữ cái a, b, c, d, e hoặc f.
3.
Điền các chữ cái a, b, c, d, e hoặc f.
4.
Điền các chữ cái a, b, c, d, e hoặc f.
5.
Điền các chữ cái a, b, c, d, e hoặc f.
6.
Điền các chữ cái a, b, c, d, e hoặc f.
III. Read the passage and answer the questions :

This is a photo of my family. This is my father. He’s 40 years old. He’s a doctor. And this is my mother. She’s 35. She’s a doctor, too. These are my brother, Tom and my sister, Mary. Tom’s 10 and Mary’s 7. They’re students.

1. How many people are there in his family?
2. How old is his father?
3. What does his mother do?
4. How old is his brother and his sister?
IV.  Write the questions for the following answers.
1.

I am eleven years old.

2.
There are four people in my family.
3.

My father is an architect.

4.

They are armchairs.

5.

No, it isn’t a pen. It’s a pencil.

6.

My father’s name is Hoang.

V. Change the following sentences into plural.
1.

This couch is old. 

Viết thành câu hoàn chỉnh.
2.

That  is Lan’s school bag.

Viết thành câu hoàn chỉnh.
3.
There is an eraser in my box.
Viết thành câu hoàn chỉnh.
4.
The student is in the classroom.
Viết thành câu hoàn chỉnh.
5.

What is that? It’s a pen.

Viết thành câu hoàn chỉnh.
6.

It is a stereo.

Viết thành câu hoàn chỉnh.
VI.  Make questions for underlined words.
1.

Tom’s brother is twenty-two years old.

2.

There is a couch in the room.

3.

Hung lives in the city.

4.

Thu’s father is an engineer.

VII. Choose the word whose the bolded part is pronounced differently.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Good luck!
Hope you guys to have high score in English Test in sixth grade entrance examination!
Bắt đầu ngay
266 13.384