Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 11

Mã số: 10648. Đã có 30 bạn thử.

Đề thi cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Tiếng Anh 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 3 năm học 2018 - 2019 trên VnDoc.com. Đề ôn thi Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau, giúp học sinh lớp 3 ôn tập và làm quen với các dạng bài tập thường có trong các kỳ thi học kì.

I. Chọn đáp án đúng
1. How _________ you?
2. Good bye. _________ you later.
3. ……….. it a pen?
4. It is ___________ table.
5. __________. I am Linda
6. How _________ she?
7. Hello. Nice to ______ you.
8. It ________ a dog.
9. It is ___________ apple.
II. Khoanh tròn chữ cái A, B hoặc C trước câu trả lời đúng nhất.
1. Hello, my .......... is Linda.
2. What is ......… name?
3. Nó là cây viết chì.
4. How do you ....... your name?
5. ......... this a library? - Yes, it is.
6. What is this?
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 11
7. Is this a school bag?
III. Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh.
1. fine,/ thank/ I/ you/ am.
2. do/ spell/ name/ how/ your/ you?
3. Mai/ am/ I/.
4. are/ How/ you /?
Bắt đầu ngay
1 30