Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 8

Ôn thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 có đáp án

Mã số: 10651. Đã có 61 bạn thử.

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 3 năm học 2018 - 2019. Các em hãy vào luyện tập để làm quen với các dạng bài khác nhau, chuẩn bị tốt cho các kì thi quan trọng sắp tới nhé. 

Bên cạnh Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 8, các em có thể luyện tập thêm với Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 9 để nâng cao kỹ năng làm bài thi của mình.

I. Odd one out:
1.
2.
3.
4.
5.
II. Match column A with column B
A B
1. What colour is your pen? a. No,you can’t.
2. May I come in,Sir? b. It's red.
3. How are you? c. I play hide-and –seek.

4. What do you do at break time?

d. T-O-N-Y.
5. What’s your name? e. It’s a book.
6. Are they your friends? f. Yes, they are.
7. How do you spell your name? g. Fine, thank you. And you?
8. What’s that? h. My name’s Mai
Ví dụ: 1-a, 2-b, 3-c...
III. Look and read. Write Yes or No

Hi. My name is Nga. This is Nguyen Van Troi Primary School. It is my new school. It is big. That is my classroom. It is very large. My computer room is big, too. Those are my pens. They are new and nice.

1. Her name is Mai.
2. Nguyen Van Troi Primary School is old.
3.The classroom is large.
4. The computer room is small.
5. The pens are long.
IV. Reorder the words
1. /Mai / am /I / ./
2. up, / Stand / please / ./
3. come/May/I/in/?
4. is/ name / My / Phong / . /
5. colour/ is/ What/ rubber/ your/?
6. time/ you/ what/ break/ do/ at / do/?
7. Is this your desk?
1. your/ Is/ desk/ this/ ?
8. is/ case/ This/ pencil/ my/ ./
Bắt đầu ngay
1 61