Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 9

Đề thi tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Mã số: 01278. Thời gian: 45 phút. Đã có 1.593 bạn thử.

Đề thi tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 9 tập trung ôn tập kiến thức để phát triển các kỹ năng làm bài cho các bạn học sinh. Hãy coi đây là một lần thi thử rút kinh nghiệm cho lần thi thật tại trường nhé. Đừng quá quan tâm đến điểm số, các bạn học sinh nên chú trọng đến bổ sung kiến thức còn chưa nắm vững.

Chúc các bạn đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới!

I/ Complete the sentences with the correct form of the Verbs in parentheses.
(Hoàn thành các câu sau bằng cách cho dạng đúng của những động từ trong ngoặc.)
1. There (be) _____________ five books on the table.
2. What time does Lan get up? – She gets up ___________ a quarter past five.
3. I (walk) _____________ to school now.
4. They (watch) _____________ television in the living-room every evening.
5. He (not play) _____________ games in the morning.
6. My house (have) _____________ a big yard.
II/ Fill in each blank with a suitable preposition.
(Điền vào mỗi chỗ trống với một giới từ thích hợp.)
1. We live _____________ Nguyen Hue street.
2. The movie theater is _____________ the bakery and the drugstore.
3. Her sister works _____________ the hospital.
4. There is a well to the left _____________ the house.
III/ Put these words in their correct orders.
(Xếp các từ sau theo đúng trật tự câu.)
1. four / are / people / There / family / in / my / .
2. Monday / have / We / English / on / .
3. behind / There / tall / are / the / mountains / trees / .
IV/ Complete the following dialogue.
(Hoàn tất đoạn hội thoại sau.)
IV/ Complete the following dialogue.

Minh : Where does Mai live?

Lan : She lives in (1)_______________ apartment.

Minh : What (2)_______________ she do?

Lan : She’s a nurse.

Minh : (3)_______________ does she work?

Lan : She (4)_______________ in Trung Vuong hospital.

Minh : Where is she now?

Lan : She’s at home.

Minh : What (5)_______________ she doing?

Lan : She is reading a book.

Minh : Is there a post office near her house?

Lan : Yes, (6)_______________ is.

(Hoàn thành đoạn hội thoại sau.)
Lan : She lives in (1)_______________ apartment.
Minh : What (2)_______________ she do?
Minh : (3)_______________ does she work?
Lan : She (4)_______________ in Trung Vuong hospital.
Minh : What (5)_______________ she doing?
Lan : Yes, (6)_______________ is.
V/ Read the passage and answer the questions.

This is my friend. His name is Nam. He is a student. He lives in a house in the city. Near his house there is a supermarket, a post office, a clinic and a zoo. He gets up at five fifteen.

He takes a shower and gets dressed. He has breakfast, then he leaves the house at half past six. The school is near his house, so he walks. Classes start at seven and end at eleven thirty. He walks home and has lunch at twelve o’clock.

(Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi.)
1. What time does Nam get up?
2. What is there near his house?
3. How does he go to school?
4. Do classes end at eleven thirty?
VI/ Write the questions.
(Viết câu hỏi.)
1.
She is eleven years old.
2.
I go to school at six fifteen.
3.
He is a doctor.
Bắt đầu ngay
32 1.593