Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 7

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 học kì 1 có đáp án

Mã số: 10665. Đã có 80 bạn thử.

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 7 học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 7 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi với nhiều dạng bài tập khác nhau được để dưới dạng trắc nghiệm giúp học sinh lớp 7 có thể làm bài và kiểm tra kết quả trực tiếp, giúp các em ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Mời các em tham khảo thêm Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 6 để có kiến thức đa dạng, tổng hợp. Việc luyện tập thường xuyên với nhiều đề thi khác nhau sẽ giúp các em làm quen và dễ dàng xử lý khi gặp các dạng bài tiếng Anh thường có trong các đề thi học kì.

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others.
1.
2.
3.
4.
Choose the best answer to complete the sentences.
1. -“What would you like to drink now?” - “_______________.”
2. All of us enjoy _______ to classical music.
3. She worked very hard, _______she passed all her exams.
4. Hoa looks red. She was outdoors yesterday. Perhaps she has _______

 

 

 

 

5. My family has decided to use _________ electricity by using more solar energy instead.
6. I ___________ playing board games interesting because I can play them with my friends.
7. -“ Would you like me to turn off your computer? - “ ______________. I’ll do it myself”
8. You like playing monopoly or chess, your hobby may be _______.
Combine each pair of the following sentences into one, using the suggested conjunctions in the brackets.
1. Mr. Hai usually has stomach problems. He eats dinner very close to the bedtime. (so)
2. My dad has a lot of carved eggs. He has never sold any of them. (but)
3. You will get a breathing problem. Clean your bed room more regularly. (or)
Complete these sentences using the provided words
1. It/ be/ good idea/ eat/ different/ kinds/ fruit/ vegetable/ every day.
2. My brother/ not like/ ice-skating/ because/ think/ it/ dangerous.
Bắt đầu ngay
1 80