Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019 số 7

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án

Mã số: 10657. Đã có 90 bạn thử.

Ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra chất lượng môn Tiếng Anh lớp 6 học kì 1 dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 6 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Đề ôn tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau có đáp án đi kèm giúp học sinh lớp 6 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Trên đây là Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019 số 7, mời các em luyện tập thêm với Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019 số 8 để nâng cao kỹ năng làm bài thi của mình.

I. Find the word which has different sound in the underline part.
1.
2.
3.
4.
5.
II. Circle the odd one out.
1.
2.
3.
4.
5.
III. Choose the correct answers.
1. Ha Long Bay is ___________ wonder in Viet Nam.
2. You ___________ take travel alone to the mountain.
3. Going by taxi is more ___________ than going by bus.
4. Niagara Falls is ___________ in the world.
5. Tuan Chau is ___________ in Ha Long Bay.
IV. Read the passage, then choose the correct answers.
Viet Nam is in South- East Asia. It has (1) ___________ of beautiful mountains, rivers and beaches. (2) ___________ are two long (3) ___________ in VietNam: the Red River in the North and the Mekong River in the South. The Mekong River is the (4) ___________ river in the South-East Asia and of course it is longer (5) ___________ the Read River. The Mekong River starts at Tibet and (6) ___________ to East Sea. Fansipan is (7) ___________ highest mountain in VietNam. It’s 3,143 meters (8) ___________ VietNam also has many nice beaches such as Tra Co, Sam Son, Nha Trang and Vung Tau.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
V. Read the passage, then answer the questions.

London and Rome are the two old cities in Europe. Rome is older than London, it is about 800 years older than London. But London is bigger than Rome in area and population. In general, London is colder than Rome in winter and cooler than Rome in summer. Rome is wetter than London and nearer the sea than London.

1. Which city is older?
2. Which city is bigger in area and population?
3. Is London hotter than Rome?
4. Which city has got more rain?
5. Which city is nearer the sea?
VI. Complete the sentences with suggested words.
1. Lan/ beautiful/ girl/ village.
2. The pagoda/ tall/ the temple.
3. Nha Trang/ big/ city/ Khanh Hoa/ province
4. You/ do/ your homework/ home
Bắt đầu ngay
1 90