Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019 số 8

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án

Mã số: 10658. Đã có 367 bạn thử.

Đề thi cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra chất lượng môn Tiếng Anh lớp 6 học kì 1 dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 6 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Đề ôn tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau có đáp án đi kèm, giúp học sinh lớp 6 dễ dàng kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình cũng như luyện tập để chuẩn bị cho các kì thi quan trọng sắp tới. 

Ngoài Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019 số 7, mời các em luyện tập thêm Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019 số 7 để nâng cao kỹ năng làm bài thi của mình cũng như làm quen với nhiều dạng đề thi khác nhau. 

I. Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.
1.
2.
3.
4.
II. Choose the correct answer.
1. How many books does Ba___________?  - He has eight.
2. Does Lan have Math on Tuesday? - No, she___________.
3. She ___________ her teeth every evening.
4. What is she doing ? she __________ to music.
5. He has breakfast _____  six o'clock.
6. My school is ________ to a hospital.
7. Where is ____________ school? - It’s in the country.
8. What′s _______ name? - Her name is Mai.
9. __________ students are there in your school?
10. They live _______ the city.
III. Give the correct form of verbs in bracket.
1.They (be) ...................  engineers.
2.She ( live ) ...................  on Tran Phu street.
3. My sisters can (play).............................. soccer.
4. Minh ( watch ) .......................... television now.
IV. Rearrange these words to make complete sentences.
1. doing / is / mother / her/ what ?
2. listening / Nam/ now./ to/ music/ is
Bắt đầu ngay
5 367