Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 4

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2 theo thông tư 22 có đáp án

Mã số: 11331. Đã có 82 bạn thử.

Đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm học 2018 - 2019 số 4 thuộc bộ đề thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh do VnDoc.com đăng tải. Đề kiểm tra cuối học kì 2 được để dưới dạng trắc nghiệm với những câu hỏi bám sát chương trình học của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 2 củng cố kiến thức Tiếng Anh trọng tâm kì 2 hiệu quả.

Các bạn có thể tải toàn bộ tài liệu và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 4

Một số đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 2 khác:

I. Reorder the letters ( Sắp xếp các chữ thành từ có nghĩa )
Example: uorf => four
1. senev =>……………….
2. awht => ………………
3. nefi => ………………
4. holel =>……………….
II. Odd one out (Khoanh tròn từ không cùng nhóm)
1.
2.
3.
4.
5.
III. Choose the correct answer (Chọn câu trả lời đúng)

Example: Is that Linda ? – No, it__________

A. is B.not C . isn’t are

1. Are they your friends? – Yes, they ______
2. How do you spell________name? – C-U-O-N-G
3. Nice to ___________you.
4. How old are you? – I’m ________ years old.
5. Tony and Linda are my ___________.
IV. Match the sentences in column A with the sentences in column B (Nối câu trả lời ở cột A với câu trả lời phù hợp ở cột B)

A

B

Answers

1.What’ your name?

a.I’m fine,thank you.

1 -

2.How are you?

b. It’s Mr Loc.

2 -

3.Hi.I’m Minh.

c. My name is Linda.

3 -

4. Who’s that?

d.Hello.My name’s Mai.

4 -

5. Is that Phong?

e. No, it isn’t.

5 -

1.
2.
3.
4.
5.
V. Read and complete the dialouge( Đọc và điền từ thích hợp vào chỗ trống)

fine are name’s your 

Cuong : Hello, My (1)____________ Cuong.

How (2) ____________you ?

Nam: I’m (3)_________, thank you.

Cuong: What’s (4)___________name ?

Nam: My name’s Nam

Cuong: Nice to meet you,Nam.

1.
2.
3.
4.
Bắt đầu ngay
1 82