Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 5

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2 theo thông tư 22 có đáp án

Mã số: 11332. Đã có 98 bạn thử.

Đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm học 2018 - 2019 số 5 thuộc bộ đề thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh do VnDoc.com đăng tải. Đề kiểm tra cuối học kì 2 được để dưới dạng trắc nghiệm với những câu hỏi bám sát chương trình học của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 2 củng cố kiến thức Tiếng Anh trọng tâm kì 2 hiệu quả.

Các bạn có thể tải toàn bộ tài liệu và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 5

Một số đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 2 khác:

I. Sắp xếp lại các câu sau thành đoạn hội thoại

a. Yes. I need some eggs. ………………………………

b. A kilo, please. ………………………………

c. How much do you want? ………………………………

d. A kilo. Do you want any thing else? ………………………………

e. A dozen please. Thank you. Good bye. ………………………………

f. How many do you want? ………………………………

g. I'd like some sugar. ………………………………

h. Can I help you? ………………………………

i. Good bye ………………………………

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II. Hãy điền một chữ cái thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa:

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

1.
Viết lại đầy đủ cả từ
2.
3.
4.
5.
6.
III. Sắp xếp lại các câu sau:
1. name/ your/ What/ is?
2. Lan / is / My / name.
3. are / you / How / old?
4. am / I / eight / old / years.
5. is / This / classroom /my.
6. I / May / out / go?
IV: Hoàn thành các câu sau
1. Which ……your school?
2. open ………book.
3. How…….. you ?
4. This…… my music room.
Bắt đầu ngay
1 98