Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2015 trường Tiểu học số 1 Mường Nhà, Điện Biên

Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 có đáp án

Mã số: 05406. Đã có 674 bạn thử.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Mời các bạn cùng làm Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2015 trường Tiểu học số 1 Mường Nhà, Điện Biên để ôn luyện ngữ pháp đã học, rèn luyện khả năng giải quyết nhanh nhiều dạng đề cũng như nâng cao kỹ năng của bản thân trước khi bước vào bài kiểm tra chính thức.

Đề kiểm tra định kì cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2015 trường tiểu học Điệp Nông, tỉnh Thái Bình

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 4 trường tiểu học Sông Nhạn, Cẩm Mỹ năm 2015 - 2016

 

I

Read and tick Y (yes) or N (no) 

My name is Nam. I’m ten years old. I’m a pupil at Le Van Tam Primary School. I’m in class 4A. There are twenty-two pupils in my class. I like reading very much. I often go to the library in my free time. My favourite subject is English. I usually play badminton with my friends in our breaktime because I love sports too.

 

Yes

No

1. Nam is ten years old.

 

 

2. There are twenty-three pupils in his class

 

 

3. His favourtite subject is Math.

 

 

4. His favourite sport is badminton.

 

 
1
2
3
4
II

Look and read. Put a tick (V) or a cross (X) in the box

1
2
3
4
III

Look at the pictures and the letters. Write the words. 

1
2
3
4
IV

Complete the sentences

1
2
3
4
Bắt đầu ngay
15 674