Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019 số 2

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 theo thông tư 22 có đáp án

Mã số: 11339. Đã có 225 bạn thử.

Đề thi cuối năm lớp 4 môn Tiếng Anh có đáp án

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019 số 2 có đáp án do VnDoc.com đăng tải với các dạng bài bám sát chương trình học, sẽ là tài liệu hữu ích cho các em học sinh ôn tập trước kì thi học kì 2 sắp diễn ra tới đây.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019 số 2

I. Look at the pictures and complete the sentences:
Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh
Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
II. Tick the correct responses:

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
III. Write the suitable word to complete the letter.

Soon - about - are - with - do - am

Dear John;

How (1)..... you ? I’m in Hue now. Tomorrow I (2)......going to the Thien Mu Pagoda. Thao Nguyen isn’t going (3)..... US beacuse she is going to the cinema. How (4)......you ? What are they going to(5)..... this weekend?

Write to(6)...... me ok?

Best wishes,

Linda.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bắt đầu ngay
7 225