Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Phú Thượng 1

Đề kiểm tra học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Mã số: 11596. Đã có 262 bạn thử.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Đề kiểm tra cuối năm lớp 5 môn Tiếng Anh có đáp án trường Tiểu học Phú Thượng 1 do VnDoc.com đăng tải dưới đây bao gồm các bài tập phần Reading và Writing được biên tập bám sát chương trình mới của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 trường Tiểu học Phú Thượng 1.

Find the odd one out.
1)
2)
3)
4)
Match the questions in A with the correct answers in B

A

B

0) What’s the matter with you?

a. There are four seasons.

1) How many seasons are there in your country?

b. I’ve got a cold.

2) What is Jim doing?

c. By train.

3) Is that the capital city of the UK?

d. Yes, that’s right.

4) How do you get there?

e. He’s gliding the staircase.

1.
Chỉ cần điền đáp án a, b hoặc c....
2.
3.
4.
Reorder the words to make sentences.
1) stop / must / means / It / . / We
2) How / does / take / to / long / it / there / ? / train / get / by
3) cold / it / be / will / . / and / stormy
4) ride / fast / Don’t / too / .
Read the passage and tick (√) true or false

John lives in England. He is a famous footballer. He likes travelling very much. Last year, he visited Ha Long Bay in Vietnam. It is very beautiful. Next year, he is going to visit Hoi An. He says he likes Vietnam very much.

1) He is famous football player.
2) He dislikes travelling.
3) He visited Ha Long Bay last month.
4) He is going to visit Hoi An next year.
Bắt đầu ngay
1 262