Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 7

Đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 7 có đáp án

Mã số: 01197. Thời gian: 25 phút. Đã có 761 bạn thử.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 7

Cùng hệ thống lại kiến thức toán học lớp 7 thông qua "Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 7" của chúng tôi. Với cấu trúc đề thi bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan có nội dung chủ yếu xoay quanh nội dung kiến thức mà các em đã học trong chương trình đại số và hình học trong kỳ 1, các em học sinh sẽ có cơ hội rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào giải bài tập, đồng thời kiểm tra đánh giá mức độ hiểu bài của mình. Chúc các em thi tốt!

Câu 1:
Tổng 3/4 + (-1/4) bằng:
Câu 2:
Biết IxI + 1/2 = 1 thì x bằng:
Câu 3:
Từ tỉ lệ thức: 1,5/x = 3/2 thì giá trị x bằng:
Câu 4:
Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc...... thì a//b. Cụm từ trong chỗ trống (...) là:
Câu 5:
Cho ABC =  MNP suy ra:
Câu 6:
Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ – 2 thì y và x liên hệ với nhau theo công thức:
Câu 7:
Cho y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là a, khi x = 3 thì y = 6. Vậy hệ số tỉ lệ a bằng:
Câu 8:
Cho hàm số y = f(x) = 3x + 1. Thế thì  f(-1)  bằng:
Câu 9:
Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = 2x:
Câu 10:
(-3)có giá trị là:
Câu 11:
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy và Oz, biết góc xOy = 120o, góc xOz = mo. Tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz nếu:
Câu 12:
Cho hình vẽ có a // b. Chọn câu trả lời đúng: 
Câu 13:
Biết ba số x, y, z tỉ lệ với các số 2; 3; 4 và x + y + z = 45. Tìm x, y, z?
Câu 14:
Trong các cách viết sau, cách viết nào không có dạng phân số:
Câu 15:
Trong các phân số sau, phân số lớn hơn 3/7 là:
Câu 16:
Có bao nhiêu tam giác trên hình vẽ bên:
Câu 17:
Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ 2/-5:
Câu 18:
Cho hai số hữu tỉ x = 37/38 và y = 391/389. Câu trả lời nào sau đây đúng?
Câu 19:
Phát biểu nào sau đây là sai:
Câu 20:
Nếu Ix - 3,6I = 1,4 thì kết quả nào sau đây cho biết giá trị của x:
Bắt đầu ngay
22 761