Đề thi học sinh giỏi lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018 có đáp án (Đề 4)

Luyện thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới có đáp án

Mã số: 10324. Đã có 397 bạn thử.

Ôn thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6 môn Tiếng Anh mới nhất trên VnDoc.com. Đề ôn tập Tiếng Anh nâng cao được biên tập bám sát chương trình học giúp học sinh lớp 6 ôn tập kiến thức hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi HSG sắp tới.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.
1.
2.
3.
4.
5.
Choose the correct answer to complete the following sentences.
1. There is ……soda in the can.
2. …......… weekends he usually goes fishing.
3. Hoa and I …............funny stories.
4. How….............kilos of meat do you want?
5. She wants …...........an English teacher.
6. I do not go to school…........Sundays.
7. John likes sports very much. He usually plays …...........after school.
8. I…..........in the morning.
9. What…...........your favorite food?
10. …….......does she go jogging? Once a week.
Complete the sentences with the correct tense of the verbs.
1. What you ……………..(do) now? - I…………….. (listen) to music.
Sử dụng dấu "-" phân cách đáp án.
2. My mom always…………….. (go) to work early.
3. You often …………….. (eat) vegetables for your breakfast?
4. There …………….. (be)14 classrooms in your school?
5. They …………….. (not play) in the evenings.
Use the cues to write complete sentences.
1. What/ he/ want/ do/ ?
2. She/ go/ swim/ once a week/
3. I/ always/ eat/ breakfast/ six.
4. What/ weather/ like/ Autumn/ ?
5. When/ hot/ he/ go/ swim.
Bắt đầu ngay
5 397