Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 có đáp án

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3

Mã số: 04473. Thời gian: 60 phút. Đã có 62.156 bạn thử.

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến môn Tiếng Anh lớp 3 qua mạng vòng 1 dưới đây nằm trong bộ đề thi thử IOE Tiếng Anh lớp 3 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi gồm nhiều dạng bài tập khác nhau thường gặp trong đề thi thật như chọn đáp án đúng, nối, ... giúp các em học sinh lớp 3 rèn luyện những kỹ năng cơ bản khi đi thi. Chúc các em học sinh lớp 3 ôn tập hiệu quả. 

Một số đề thi khác:

Exercise 1. Choose the best answer.
1. Sit __________, please!
2. Nice to meet __________.
3. __________ this a pencil?
4. __________ you Lan?
5. Nice __________ meet you.
6. It __________ a pencil.
7. Choose the odd one out:
8. Choose the odd one out:
9. Nice to __________ you!
10. __________ to __________ you, Nam.
Exercise 2. Cool pair matching.
1. Three  a. Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm học 2016 - 2017

2. Ten  b. Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm học 2016 - 2017
3. Table  c. Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm học 2016 - 2017
4. Hat  d. Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm học 2016 - 2017
5. Eyes  e. Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm học 2016 - 2017
6. Desk  f. Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm học 2016 - 2017
7. Kitty  g. Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm học 2016 - 2017
8. Chalks  h. Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm học 2016 - 2017
9. Puppy  i. Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm học 2016 - 2017
10. Strawberry j. Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm học 2016 - 2017
1 - g; 2 - ...; 3 - ...; 4 - ..., 5 - ...; 6 - ...; 7 - ...; 8 - ...; 9 - ...; 10 - ...
Điền các chữ cái thích hợp vào chỗ chấm.
Exercise 3. Fill in the blank. Write one letter/ word to make a meaningful word/ sentence.
1. How are y_ _?
2. Stu_ent
3. _esk
4. What _s this?
5. This _ _ my ruler.
6. Let's sing a s_ng.
7. Hi, how _ _ _ you?
8. F_ur
9. Stand _ _, please!
10. Boa_d
11. T_ble
12. Com_uter
13. Good bye. _ _ _ you later.
14. I have _ ath lesson today.
15. I remember _ _ mother's telephone number.
Bắt đầu ngay
996 62.156