Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 10 năm học 2015 - 2016

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5

Mã số: 02131. Thời gian: 40 phút. Đã có 1.700 bạn thử.

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 - Giải Tiếng Anh trên mạng lớp 5

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 10 năm học 2015 - 2016. Với mỗi vòng, các em sẽ được luyện tập và kiểm tra trình độ Tiếng Anh của mình. Các em có thể làm đi làm lại nhiều lần để ghi nhớ từ vựng và cấu trúc trong đề thi. Chúc các em làm bài đạt kết quả cao!

Exercise 1. Fill in the blank.
Example:
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 10 năm học 2015 - 2016
2. FOLLO_ING
3. PI_NIC
4. OP_N
5. NUR_E
6. N_TE
7. WRI_E
8. ENVE_OP
9. H_SPITAL
10. MI_UTE
Exercise 2. Fill in the blank.
Example:
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 10 năm học 2015 - 2016
2. The teacher is telling a s_ _ _ _ to the pupils.
3. We're studying in the classroom n_ _.
4. H_ _ do you go to school? - By bicycle.
5. Mai is staying with her uncle _ _ a farm in summer.
Exercise 3. What's the order?
Example:
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 10 năm học 2015 - 2016
2. a lot of/ things/ Students/ learn/ at school.
3. do you/ eat/ for breakfast?/ What/ usually
4. What/ at?/ subject/ you/ are/ good
5. your son/ working/ at the post office?/ Does/ like
6. My/ unhappy/ looks/ today./ sister
7. Minh?/ you/ looking/ for/ Are
8. from/ countries./ come/ many/ These students
9. now?/ English exercises/ in the room/ is doing/ Who
10. you/ What/ would/ like/ to eat?
Bắt đầu ngay
18 1.700