Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 năm học 2015 - 2016

Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5

Mã số: 02093. Thời gian: 40 phút. Đã có 3.899 bạn thử.

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 - Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5

Trong đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 năm học 2015 - 2016, các em sẽ tiếp tục được thử sức mình với các dạng bài tập kiểm tra cách phát âm, từ vựng và chính tả. Sau khi hoàn thành bài test, các em sẽ biết kết quả của mình ngay đấy. Chúc các em làm bài tập tốt!

Đề thi IOE Tiếng Anh trực tuyến lớp 5

Exercise 1. Match the words from column A with the pictures from column B.
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 năm học 2015 - 2016
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 năm học 2015 - 2016

Example:
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 năm học 2015 - 2016
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Exercise 2. Fill in the blank.
1. PI_ZA
2. BE_OW
3. SL_EP
4. AL_AYS
5. NUM_ER
6. KI_CHEN
7. EA_Y
8. H_LP
9. PA_TY
Exercise 3. Choose the best answer.
1. He can play football ... he can't dance.
2. Choose the word that has the underlined part pronounced differently.
3. How many ... are there?
4. My house is ... .
5. What's her name?
Bắt đầu ngay
111 3.899