Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

Đề kiểm tra đầu năm môn tiếng Anh 4 có đáp án

Mã số: 12275. Đã có 278 bạn thử.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn tiếng Anh

Nhằm giúp các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho kì thi KSCL đầu năm môn tiếng Anh 4, mời các em học sinh luyện tập với Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn tiếng Anh do VnDoc.com đăng tải sau đây. Đề có đáp án đi kèm cho các em tham khảo sau khi làm xong. Chúc các em làm bài tốt.

Ngoài Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án, mời các em luyện tập thêm với:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới Unit 1: Nice to see you again

Khoanh tròn từ được chọn để hoàn thành câu
1. Peter has ............... toys.
2. ............... are in his room.
3. ..................... are you? I’m fine, thanks.
4. ................. your school big? Yes, it is.
5. ................ house is big.
6. Mai and I .............. students.
7. ............... I go out?
8. How many ........... are there?
9. ................. you have any doll?
10. ..............is the weather like?
Sắp xếp để tạo thành câu hoàn chỉnh
1. Is / weather / in / how / the / Hanoi?
2. Have / a / I / balls / and / robot / three.
3. You / many / have / brothers / how / do?
4. Small / your / classroom / is?
5. His / where / is / sister?
Khoanh tròn từ khác loại
1.
2.
2.
2.
2.
4.
5.
Bắt đầu ngay
4 278