Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2018

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Mã số: 09417. Đã có 1.261 bạn thử.

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh lớp 7

Bài thi trắc nghiệm trực tuyến KSCL đầu năm môn lớp 7 môn Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi Tiếng Anh lớp 7 năm 2018 do VnDoc.com tổng hợp và biên soạn. Đề thi Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau được biên tập dựa trên nền tảng kiến thức đã học giúp các em học sinh lớp 6 mới lên lớp 7 ôn tập kiến thức đã học và đạt điểm cao trong kì thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Tiếng Anh sắp tới.

Một số đề luyện thi Tiếng Anh lớp 7 khác:

Choose the correct answer for each following question.
1. Let’s ______ volleyball.
2. Trang goes to school six _________ a week.
3. We __________ at the moment.
4. _________ do you listen to music?- Twice a week.
5. My father ________ fishing on Sundays.
6. Is it _____ in the fall? Yes, it is.
7. There are _________ books on the table.
8. She isn’t heavy. She is ________.
9. Do you play badminton every day?
10. They are ________ basketball now.
Read the passage and do following tasks.
a. Fill the blanks. 
Phong likes jogging very much. Every morning, he (1) ______with his father. When it is warm, Phong goes (2) _______ in a small river with his uncle. In the summer, he (3) _______ going to visit Ha Long Bay with his family. He is going to stay in a small hotel (4)________ two weeks.
1. Every morning, he (1) ______with his father.
2. When it is warm, Phong goes (2) _______ in a small river with his uncle.
3. In the summer, he (3) _______ going to visit Ha Long Bay with his family.
4. He is going to stay in a small hotel (4)________ two weeks.
b. Read again and write True or False.
1. Phong likes jogging very much.
2. When it is warm, Phong goes jogging in a small river with his uncle.
3. He is going to stay in a small hotel for two weeks.
4. Every afternoon, he jogs with his father.
Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.
1.
2.
Bắt đầu ngay
15 1.261