Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2013 - 2014

Đề kiểm tra đầu năm lớp 12 môn Sinh có đáp án

Mã số: 07486. Đã có 67 bạn thử.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2013 - 2014 gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, giúp các bạn học sinh vừa ở lớp 11 lên lớp 12 có thể ôn tập và chuẩn bị sẵn sàng cho chương trình học Sinh học lớp 12.

Câu 1:
Theo thứ tự từ đầu 3’-5’ của mạch mang mã gốc, thứ tự các vùng của gen cấu trúc lần lượt là:
Câu 2:
Trình tự của quá trình nhân đôi:
Câu 3:
Trình tự nào sau đây phù hợp với trình tự các nu được phiên mã từ một gen có đoạn bổ sung là AGXTTAGXA?
Câu 4:
Khi gặp bộ ba nào thì ribôxôm bị tách thành 2 tiểu phần và giải phóng chuỗi pôlipeptit:
Câu 5:
Một gen có chứa 450A và 1050G. Mạch gốc của gen chứa 300T và 600X .Số lượng tùng loại đơn phân của ARN là:
Câu 6:
Một quần thể sinh vật có gen A bị đột biến thành a, gen B bị đột biến thành b. Biết các cặp gen tác động riêng lẻ và gen trội hoàn toàn. Các kiểu gen nào sau đây là thể đột biến:
Câu 7:
Trên một đoạn mạch khuôn của AND có số nu các loại như sau: A = 60, G = 120, X = 80, T = 30. Sau hai lần tự nhân đôi đòi hỏi môi trường cung cấp số nu mỗi loại là bao nhiêu?
Câu 8:
Một gen có 150 chu kì xoắn và có A2 – G2 = 15%. Số lượng từng loại nu của gen là:
Câu 9:
Prôtêin ức chế trong điều hòa hoạt động của gen do gen nào tổng hợp nên?
Câu 10:
Dạng đột biến thay thế một cặp nu này bằng cặp nu khác loại thì:
Bắt đầu ngay
1 67