Đề thi môn Toán lớp 6 Đề 1

Đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 6

Mã số: 00127. Thời gian: 25 phút. Đã có 986 bạn thử.

Đề thi môn Toán lớp 6 Đề 1

Đề thi môn Toán lớp 6 của chúng tôi nhằm mục tiêu giúp các em học sinh kiểm tra, đánh giá chất lượng việc nắm kiến thức cơ bản về những nội dung đã học trong chương trình, đồng thời đánh giá kỹ năng vận dụng kiến thức vào việc giải các bài tập có liên quan, từ đó đưa ra phương pháp học tập đúng đắn, mang lại hiệu quả cao.

Câu 1:
Số nghịch đảo của  4/7  là:
Câu 2:
Cho . Hỏi giá trị của x là số nào trong các số sau:
Câu 3:
Khi đổi hỗn số  ra phân số, ta được:
Câu 4:
Tổng   bằng:
Câu 5:
Kết quả của phép tính  là:
Câu 6:
Kết quả của phép tính 3.(−5).(−8) là:
Câu 7:
Quy đồng mẫu số của ba phân số    với mẫu số chung 18 ta được ba phân số là:
Câu 8:
Rút gọn biểu thức  đến phân số tối giản thì được phân số:
Câu 9:
Tích  bằng:
Câu 10:
Kết luận nào sau đây là đúng?
Câu 11:

Cho hai góc kề bù  xOy và yOy’, trong đó  góc xOy =1100; Oz là tia phân giác của góc yOy’ (Hình vẽ). Số đo góc yOz bằng

Câu 12:
Cho hai góc bù nhau, trong đó có một góc bằng 350. Số đo góc còn lại sẽ là:
Câu 13:
Trong các phân số   phân số  lớn nhất  là:
Câu 14:
Các cặp phân số bằng nhau là:
Câu 15:
Tích   bằng:
Câu 16:
Kết quả rút gọn phân số -210/300 đến tối giản là:
Câu 17:
So sánh hai phân số -3/4 và 4/-5:
Câu 18:
Kết quả  của  phép tính   bằng:
Câu 19:
Số đối của 5/11 là:
Câu 20:
Với a = 4; b = -5 thì tích a2b bằng:
Bắt đầu ngay
14 986