Đề thi môn Toán lớp 6 Đề 2

Đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 6 có đáp án

Mã số: 01200. Thời gian: 25 phút. Đã có 1.362 bạn thử.

Đề thi môn Toán lớp 6 Đề 2

Đề thi môn Toán lớp 6 của chúng tôi là một tài liệu hữu ích giúp các em học sinh lớp 6 củng cố và ôn tập lại kiến thức trong năm học lớp 6. Thông qua những câu hỏi trắc nghiệm với nội dung sát với chương trình học, các em có cơ hội hệ thống lại kiến thức, đồng thời vận dụng các kiến thức đã học vào việc thực hành giải các bài tập. Chúc các em thi tốt!

Đề thi môn Toán lớp 6 Đề 1

Đề thi môn Toán lớp 6 Đề 3

Câu 1:
Phân số 2/5 viết dưới dạng phần trăm là:
Câu 2:
Lớp 6A có 40 học sinh trong đó có 12,5% là học sinh giỏi. Số học sinh giỏi của lớp 6A là:
Câu 3:
An  có 20 viên bi, An cho  Bình 2/5 số  bi của  mình, số viên bi Bình được An cho là:
Câu 4:
3/7của 28 thì bằng 12/7 của số:
Câu 5:
Cho biểu thức:  . Điều kiện để biểu thức M là phân số là:
Câu 6:
Góc vuông là góc có số đo: 
Câu 7:
Góc 300 phụ với góc có số đo bằng:
Câu 8:
Biết rằng MNP = 1800câu nào sau đây không đúng:
Câu 9:
Nếu xOy + yOz = xOz thì:
Câu 10:
Hình gồm các điểm cách đều điểm I một khoảng cách IA = 3cm là:
Câu 11:
Trong 4 ví dụ sau, ví dụ nào không phải là phân số?
Câu 12:
Trong các cặp phân số sau, cặp phân số bằng nhau là:
Câu 13:
Nếu góc A có số đo bằng 350, góc B có số đo bằng 550. Ta nói:
Câu 14:
Trong tập hợp số nguyên, tập hợp các ước của 4 là:
Câu 15:
Phân số -18/30 rút gọn tối giản là:
Câu 16:
Cho góc xOy có số đo là 1050. Góc xOy là góc:
Câu 17:
Cho góc xOy có số đo là 450. Góc xOy là góc:
Câu 18:
Cho số a,  ta có kết quả phép tính 0 : a bằng:
Câu 19:
Tìm số tự nhiên C biết C10 = 1
Câu 20:
Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt?
Bắt đầu ngay
29 1.362