Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 5 năm 2018

Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Mã số: 09407. Đã có 2.091 bạn thử.

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện thi: Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh qua mạng gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 làm quen với format đề thi chính thức. Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả.

Một số đề luyện thi Tiếng Anh lớp 5 khác:

Defeat the goalkeeper.
Chọn đáp án đúng cho mỗi câu dưới đây.
1. When is your birthday? It is ____ May 5th.
2. What ______________? I'd like to watch cartoons.
3. My family goes to the supermarket _______ a week.
4. Where is she today?
5. How many _______ are there? There are ten.
6. Why ______ we come and visit uncle Tim? That is a good idea.
7. My mother and I ______ dinner at 6. 30 p.m.
8. Which sentence is correct?
9. Are these your dolls? No, they _________.
10. I like music because I like _____________.
Cool pair matching.
Nối từ Tiếng Anh với định nghĩa Tiếng Việt tương ứng. 

Quầy thức ăn Supermarket Đánh răng Siêu thị Con vịt
Timetable Tem thư Brush teeth  Con đường Cupboard
Con voi Food stall Tủ ly  Elephant Thời khóa biểu
Duck Đá bóng Road Stamp Play football
1. Timetable - .......................
2. Duck - .........................
3. Supermarket - ...................
4. Food stall - .....................
5. Brush teeth - ...........................
6. Road - ...........................
7. Elephant - .......................
8. Stamp - ....................
9. Cupboard - ........................
10. Play football - ......................
Fill the blank.
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để tạo thành từ có nghĩa.
1. b_gin
2. co_k
3. po_r
4. sum_ary
5. so_cer
6. or_er
7. puz_le
8. wo_ker
9. br_ther
10. thi_d
Bắt đầu ngay
34 2.091