Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 vòng 5 năm 2018

Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Mã số: 09317. Đã có 478 bạn thử.

Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 7 vòng 5 năm 2018

Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh qua Internet lớp 7 vòng 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh trực tuyến qua mạng giúp các em học sinh lớp 7 rèn luyện những kỹ năng làm bài và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào vòng thi tiếp theo. Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả.

Một số đề thi IOE lớp 7 khác:

I. Fill the blank.
Write ONE word/ letter to complete a sentence/ meaningful word.
1. Conven_ent
2. Pa_time
3. Ho_sework
4. Col_r
5. Comm_nd
6. Mac_ine
7. Descri_e
8. Hor_ible
9. Le_ve
10. Moto_bike
II. Defeat the goalkeeper.
Choose the correct answer to complete the sentence.
1. How _____ are you? I am 13.
2. _____ are you late? Because I miss the bus.
3. Hanoi is a big city, but it is _____ than Ho Chi Minh city.
4. This dress is the _________ expensive one.
5. ________ grade are you in? I am in grade 7.
6. The children are hiding _________ the tree.
7. Ngoc is shorter ________ me.
8. Watching film is ______________ than doing homework.
9. Choose the word whose the bolded part is pronounced differently.
10. Choose the word whose the bolded part is pronounced differently.
III. Cool pair matching.
Match the English word with correct Vietnamese definition. 

Tower Gọi điện thoại Bàn tay Số điện thoại Chỉ trỏ
Call Hand Parents Mời Appear
Zoo Bus Invite Telephone number Xe buýt
Cái tháp Vườn thú Xuất hiện Bố mẹ Point
1. Tower - ....................
2. Call - .................
3. Zoo - ..................
4. Hand - ......................
5. Bus - ......................
6. Parents - .......................
7. Invite - ..................
8. Telephone number - ...................
9. Appear - ................
10. Point - ....................
Bắt đầu ngay
4 478