Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 12 năm 2018

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 9 có đáp án

Mã số: 09551. Đã có 168 bạn thử.

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 9 có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 12 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi IOE lớp 9 năm 2018 mới nhất trên VnDoc.com. Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 9 chuẩn bị thật tốt trước khi thực hiện vòng thi Tiếng Anh qua mạng Internet tiếp theo, đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh online được biên tập với format giống với đề thi thật gồm nhiều dạng bài tập phổ biến như Defeat the goalkeeper, Fill the blank,.....

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 9 khác:

Fill the blank.
Choose the proper letter to make a meaningful word.
1. gu_de
2. acti_ity
3. since_ely
4. k_los
5. he_e
6. skil_
7. f_ct
8. com_uter
9. l_ave
10. cr_er
Defeat the goalkeeper.
Choose the correct answer for each following question.
1. Quan suggested that he ______ that day.
2. Please wake me ____ at 6 o' clock.
3. Who is ____ monitor in your class?
4. "If I were you, I would try again." Peter said to me.
5. __________ a foreign language requires a lot of effort and determination.
6. The old man is fond ____ telling stories.
7. After lesson, Giang likes to take part in many __________ activities.
8. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.
9. Herbs have medicinal _____________.
10. Joe said she __________ come to the party on Saturday.
Smart monkey.
Match the English word with the Vietnamese definition. 


1. Cartoon a. Cầu xin
2. Beg  b. Đọc tạp chí
3. Miss the train c. Phim hoạt hình
4. Reading magazines d. Xem ti vi
5. Watching television e. Nhỡ tàu
1. Cartoon - ...
2. Beg - ...
3. Miss the train - ...
4. Reading magazines - ...
5. Watching television - ...
Bắt đầu ngay
1 168