Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Thuận Thành số 2, Bắc Ninh (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử có đáp án

Mã số: 05699. Thời gian: 50 phút. Đã có 682 bạn thử.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử

VnDoc đã liên tục sưu tầm, biên soạn và cập nhật những đề thi mới nhất về kì thi THPT Quốc gia năm 2017, xin mời các em ôn tập Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Thuận Thành số 2, Bắc Ninh (Lần 1). Với phần bài làm trực tuyến để các em có thể thực hành và so sánh luôn với đáp án. Chúc các em đạt điểm cao!

Làm thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán trường THPT Kim Liên, Hà Nội năm 2017 lần 1

                 Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học sở GD&ĐT Bắc Ninh - Đề 2

Câu 1:
Nội dung nào không nằm trong quyết định của Hội nghị Ianta (2.1945)
Câu 2:
Đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô trở thành?
Câu 3:
Ý nào sau đây không phải là nội dung đường lối cải cách – mở cửa của Trung Quốc?
Câu 4:
Thực dân Anh đưa ra "phương án Maobattơn" chia Ấn Độ thành hai quốc gia tự trị Ấn Độ và Pakixtan chứng tỏ?
Câu 5:
Cơ hội lớn nhất của Việt Nam khi gia nhập tổ chức ASEAN là?
Câu 6:
Mục tiêu quan trọng nhất của Mĩ trong chiến lược toàn cầu là?
Câu 7:

Sự kiện đanh dấu mốc sụp đổ về cơ bản chủ nghĩa thực dân cũ và hệ thống thuộc địa ở châu Phi là?

Câu 8:
Nguyên nhân chung quan trọng nhất thúc đẩy kinh tế Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản phát triển là?
Câu 9:
Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đưa đến hệ quả gì?
Câu 10:

Trong xu thế phát triển của thế giới ngày nay, nước ta sẽ đứng trước nguy cơ tụt hậu, nếu như?

Câu 11:
Đâu không phải là biểu hiện của toàn cầu hóa?
Câu 12:

Thời cơ lịch sử do xu thế toàn cầu hóa đem lại cho tất cả các quốc gia trên thế giới là?

Câu 13:
Vì sao trong chương trình khai thác thuộc địa lần hai thực dân Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam?
Câu 14:
Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?
Câu 15:
Văn kiện nào của Đảng xác định động lực của cách mạng là công nhân và nông dân?
Câu 16:

Điểm khác nhau cơ bản của Luận cương chính trị với Cương lĩnh chính trị đầu tiên là gì?

Câu 17:
Sự kiện đánh dấu sự chấm dứt của xu hướng cách mạng dân chủ tư sản trong phong trào dân tộc đầu thế kỉ XX là?
Câu 18:
Yếu tố nào dưới đây thể hiện tính triệt để của phong trào cách mạng 1930 – 1931?
Câu 19:

Cuộc tập dượt lớn nhất, có tác dụng chuẩn bị trực tiếp cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1945) giành thắng lợi?

Câu 20:
Nguyên nhân cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 – 1931?
Câu 21:

Vì sao trong những năm 1936 - 1939, Đảng cộng sản Đông Dương chủ trương chuyển hướng chỉ đạo cách mạng?

Câu 22:
Mặt trận dân tộc thống nhất đầu tiên của riêng Việt Nam trong giai đoạn 1930 – 1945 là?
Câu 23:

"Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã. Chính phủ Trần Trọng Kim hoang mang tột độ. Điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa đã đến". Điều kiện khách quan thuận lợi được đề cập trong đoạn trích là?

Câu 24:
Để giải quyết nạn đói Hồ Chủ Tịch đã kêu gọi?
Câu 25:
Ngày 18 và 19/12/1946 Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đảng đã quyết định vấn đề quan trọng gì?
Câu 26:
Thắng lợi nào của ta đánh dấu bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp?
Câu 27:
Kế hoạch quân sự lớn nhất của thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương (1945-1954) là?
Câu 28:

Cho các sự kiện sau:
1. Tổng tuyển cử bầu quốc hội đầu tiên trong cả nước.
2. Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp
3. Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
4. Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa kí với Chính phủ Pháp bản Hiệp định sơ bộ.
Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian

Câu 29:
Việc Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) chứng tỏ?
Câu 30:
Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi sang Pháp đã dặn Huỳnh Thúc Kháng "Dĩ bất biến, ứng vạn biến". Theo em, " bất biến" của dân tộc ta thời điểm này là gì?
Câu 31:
Nhiệm vụ cơ bản nhất của cách mạng nước ta sau năm 1954 là gì?
Câu 32:
Cuộc chiến tranh phá hoại miền bắc lần thứ nhất của Mĩ diễn ra trong thời gian nào?
Câu 33:
Thắng lợi lớn nhất của quân và dân miền Bắc trong trận Điện Biên Phủ trên không là?
Câu 34:
Hoàn cảnh lịch sử nào là thuận lợi nhất để từ đó Đảng đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam?
Câu 35:
Âm mưu cơ bản của chiến lược chiến tranh đặc biệt là gì?
Câu 36
Nội dung nào sau đây không phải là chủ trương đổi mới về kinh tế của Đảng?
Câu 37:
Tác động lớn nhất của tình hình thế giới đến công cuộc đổi mới của Đảng là?
Câu 38:
Thắng lợi lớn nhất của ngoại giao Việt Nam trong năm 2006 là?
Câu 39:
Quan điểm chung về đường lối đổi mới của Đảng ta trong đại hội Đảng VI (12 – 1986) là?
Câu 40:
Trọng tâm đường lối đối ngoại được đề ra trong Đại hội Đảng VI là?
Bắt đầu ngay
6 682