Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 6

Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 6

Mã số: 09005. Đã có 735 bạn thử.

Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 6

Đề thi thử vào lớp 6 môn Tiếng Anh dưới đây nằm trong bộ đề luyện thi vào lớp 6 do VnDoc.com tổng hợp và biên soạn. Đề thi có format giống với đề thi thật gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập được kiến thức đã học, phát triển những kỹ năng cơ bản khi làm bài thi và đạt điểm cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 6 năm 2018 tới đây.

Một số đề thi tương tự khác:

I. Chọn từ khác loại.
1.
2.
3.
4.
5.
II. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.
1. What ………….. you ………….. next weekend?
2. I sometimes go ………….. in the winter.
3. ………….. are you going this summer holiday? - I’m going to Paris.
4. We want to have a good time ………….. Hanoi.
5. Hoa ………….. a letter to her pen friend now.
6. It’s often ……………. in the rainy season.
7. ……………. the weather like in spring?
8. She always ……………. to school by bike.
9. He ……………. football in the yard now.
10. The students often travel to school ……………. foot.
III. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.
1. going/ We/ to/ are/ Do Son/ next weekend/ visit/ .
→ ___________________________________.
2. the/ Is/ warm/ spring/ in/ weather/ ?
→ ____________________________?
3. doctor/ see/ You/ the/ should/ .
→ __________________________.
4. My/ anything/ didn’t/ mother/ buy/ .
→ _______________________.
5. fly/ He/ the/ wants/ kite / to/ .
→ ______________________________.
IV. Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi.
Hello! My name is Peter. I am from England. I’m having a wonderful time in Nha Trang. The beach is nice. The hotels look beautiful and the seafood is excellent. The weather is lovely, so I go swimming most of the time. Yesterday, I met a pretty girl from Da Nang. She was very friendly.
1. Where is Peter from?
2. Where is he now?
3. What is seafood like?
4. What is the weather like?
5. Did he meet a pretty girl from Hanoi?
V. Tìm lỗi sai trong những câu sau.
1.
What’s the matter by you?
2.
Last Saturday, I am at Hoa’s birthday party.
3.
He likes watching TV. He watch it every day.
4.
I play sometimes football in the afternoon.
5.
Mai is writeing a letter at the moment.
Bắt đầu ngay
13 735