Đề thi Tiếng Anh lớp 6 học kì 1 có đáp án trường THCS Chu Văn An

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Mã số: 13563. Đã có 311 bạn thử.

Đề thi tiếng Anh 6 học kì 1 có đáp án năm 2019

Đề thi Tiếng Anh lớp 6 học kì 1 có đáp án trường THCS Chu Văn An là đề thi định kì cuối học kì 1 được để dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến cho các em học sinh trực tiếp làm bài và kiểm tra đáp án sau khi làm xong. 

Nhằm mang đến cho các em học sinh lớp 6 kênh luyện thi trực tuyến, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 online bao gồm tổng hợp các đề thi với đầy đủ các môn, cho các em học sinh luyên tập, làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, đồng thời học cách kiểm soát thời gian, từ đó tự tin hơn khi bước vào kỳ thi chính thức của mình.

Mời các bạn tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh trường THCS Chu Văn An

Tham khảo thêm: Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 6 có file nghe và đáp án năm 2019 - 2020

QUESTION 1: Choose the word that has the underlined part is pronounced differently from the others.
1.
2.
QUESTION 2: Pick out the word whose stress pattern is different from that of the others in each group.
3.
4.
QUESTION 3: Choose the correct word or phrase to complete each sentence.
5. Which sentence is correct?
6. ……..does he work? In the museum .
7. How does she go home? – …………..
8. Which sentence is correct?
9. forty + sixty = ......................
10. Mai’s mother teaches History. She is a … .
11. Where is the cat? It's ........the table and the bookshelf.
12. My mother is a nurse. She works in a ......
QUESTION 4: Read the passage and fill in the gaps with suitable words.

Khoa and Luan go to (13) …… five days a week. Their classes (14) ……… at 7a.m every day. On the (15) …… they often go to the zoo. They (16) …………go to school on Sundays because their school closes then. Sometimes they have a (17) ………at the park. They also like walking or (18) …… in the park.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
QUESTION 5: Match the questions in column A with the answers in column B.

A

B

19. What is behind your house?

A.Yes, there is.

20. Do boys watch television?

B. L-A-N

21. Does Nam listen to music?

C. There are nine.

22. How many classes are there in your school?

D. No, they don’t.

23. Is there a book on the table?

E. Yes, he does.

24. How do you spell your name?

F. The river.

 

G. Yes, he is.

19.
Chỉ điền các đáp án là các chữ cái A, B, C....
20.
21.
22.
23
24.
QUESTION 6: Give the right form of the verbs in brackets.
25. Where’s Tuan? He (do) judo in Room 2A.
Chỉ điền mình từ cần chia
26. Why we (not, go) to the cinema?
Viết lại cả câu
QUESTION 7: Make questions with the underlined words.
27.
I often read books after school.
28.
Nga has Math on Tuesday, Wednesday and Saturday.
Bắt đầu ngay
4 311