Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018 có đáp án (Đề số 4)

Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Tiếng Anh

Mã số: 09138. Đã có 4.040 bạn thử.

Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018

Đề luyện thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi vào lớp 6 do VnDoc.com tổng hợp và biên tập. Đề thi có format giống với đề thi thật với nhiều dạng bài tập được biên tập bám sát với chương trình học tại Nhà trường. Chúc các em học sinh lớp 5 ôn luyện hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi đầu vào lớp 6 năm 2018 - 2019 sắp tới.

Một số đề thi khác:

I. Choose the odd one out.
1.
2.
3.
4.
5.
II. Reorder the given words to make a complete sentence.
1. I/ have/ fever/ a/ .
→ ___________________________
2. He/ going/ to/ is/ cinema/ tomorrow/ .
→ _______________________________
3. in/ the/ What/ spring/ is/ like/ weather/ ?
→ ____________________________
4. sometimes/ go/ in/ skiing/ I/ winter/ .
→ _____________________________
5. Where/ you/ are/ going/ next/ weekend/ ?
→ ______________________________
6. going/ to/ tomorrow/ are/ What/ you/ do/ ?
→ __________________________________
7. is/ Where/ zoo/ the/ ?
→ _______________________________
8. wrote/ last weekend/ I/ a letter/ .
→ ____________________________
9. a doctor/ should/ You/ see/ .
→ _______________________________
10. rainy/ cold/ is/ The/ and/ weather/ .
→ ______________________________
III. Choose the correct answer A, B, C or D.
1. Can ..... use chopsticks? Yes, she can.
2. Look at him! ....... can sing a song.
3. What's wrong, Andy? I can't ........... the bookshelf.
4. Is there a bed in the bathroom? ".........................."
5. There is a lamp ............... the sofa.
6. Go along the street. It's .............. to the post office.
7. My brother ..................brown boots.
8. It is often ............. in summer.
9. Dana doesn't want ..................... basketball.
10. There …………. a lot of flowers at the festival yesterday.
Bắt đầu ngay
82 4.040