Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Tiếng Anh

Mã số: 09113. Đã có 26.230 bạn thử.

Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Tiếng Anh

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018 - 2019 dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi vào lớp 6 do VnDoc.com tổng hợp và biên tập. Đề thi vào lớp 6 này gồm nhiều dạng bài tập khác nhau được biên tập dựa trên kiến thức đã học tại Nhà trường, VnDoc mong muốn giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học và phát triển những kỹ năng cơ bản khi đi thi. Chúc các em học sinh lớp 5 đạt điểm cao trong kì thi lên lớp 6 môn Tiếng Anh tới đây. 

Một số đề thi vào lớp 6 khác:

I. Chọn từ có cách phát âm khác.
1.
2.
3.
4.
5.
II. Chọn từ khác loại.
1.
2.
3.
4.
5.
III. Chọn đáp án đúng.
1. How many ___________ are there in your house?
2. It is _____ eraser.
3. My father is forty. _____ is an engineer.
4. There ____ two books on the table.
5. ___________ do you live?
6. We live _____ 65 Ham Nghi Street.
7. Mai and Nga _____ in the classroom.
8. I often go swimming when it is _______.
9. What about ______ by bike?
10. I like hot_______.
IV. Chia động từ trong ngoặc.
1. We (watch) ………….......... TV every evening.
2. I (do) ……………...........my homework tomorrow.
3. She (have) ……………....lunch at 11.30 every day.
4. She (do) …………….......... aerobics every day.
5. He usually (jog) ………….. in the morning.
6. He (read) ……………......... in the livning room at the moment.
7. They (go) ……………........ to the zoo tonight.
8. She (play) …………............. soccer now.
9. What about (have)................. barbecue?
10. There (be)............... a lot of flowers at the festival last week.
Bắt đầu ngay
502 26.230