Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2 năm 2018 - 2019

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 3

Mã số: 10794. Đã có 1.451 bạn thử.

Đề thi Violympic Toán 3 vòng 2

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2 năm 2018 - 2019 có đáp án được để dưới dạng trắc nghiệm sẽ giúp các em học sinh lớp 3 có cơ hội làm bài và kiểm tra trực tiếp trình độ của mình để củng cố kiến thức, cũng như ôn tập chuẩn bị cho các đợt thi Violympic Toán lớp 3 tiếp theo. Sau đây, mời các em học sinh cùng làm bài.

Mời các em tiếp tục thử sức với một số đề thi Violympic lớp 3 khác:

Bài thi số 1: Đập dế (Cóc vàng tài ba):
Câu 1: Tính: 2 x 9 = …..
Câu 2: Tính: 5 x 6 = …..
Câu 3: Tính: 12 : 3 = …..
Câu 4: Tính: 24 : 4 = …..
Câu 5: Tính: 15 : 3 + 5 = …..
Câu 6: Tính: 3m x 7 = …..
Câu 7: Tính: 36 kg : 4 = …..
Câu 8: Tính: 20 – 19 + 18 – 17 + 16 – 15 + ….. + 4 – 3 + 2 - 1 = …..
Câu 9: Tính: 1 + 2 – 3 + 4 – 5 + 6 – 7 + … + 18 – 19 + 20 = …..
Câu 10: Tìm x, biết: 2 x x = 7 x 2. Vậy x = ……….
Câu 11: Tìm x, biết: 2 x x = 14. Vậy x = ……….
Câu 12: Tìm x, biết: x : 5 = 10. Vậy x = ……….
Câu 13: Tìm x, biết: x : 5 = 20 : 5. Vậy x = ……….
Câu 14: Tìm số tự nhiên x, biết: 10 > x : 2 > 8. Vậy x = ……….
Câu 15: Thừa số thứ nhất là 2, thừa số thứ hai là 10 thì tích là: ……
Bài thi số 2
Câu 1: Tính: 69 + 525 = …...
Câu 2: Tính: 182 + 324 = …...
Câu 3: Tính: 257 + 82 = …...
Câu 4: Tính: 475 + 108 = …...
Câu 5: Tính: 406 - 372 = …..
Câu 6: Tính: 472 - 156 = …...
Câu 7: Tính: 736 – 452 = …...
Câu 8: Tính: 738 – 485 = …...
Câu 9: Tính: 213 + 458 + 155 = …...
Câu 10: Tính: 340 + 273 - 105 = …...
Câu 11: Tính: 4 x 9 + 125 = …...
Câu 12: Tính: 5 x 10 – 16 = …...
Câu 13: Tính: 3dm 2cm + 8cm = ……….dm.
Câu 14: Tìm x, biết: x – 276 = 75 + 56. Vậy x = …...
Câu 15: Tìm x, biết: 82 + x + 133 = 563. Vậy x = …...
Bắt đầu ngay
29 1.451