Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 12 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 4 có đáp án

Mã số: 02624. Thời gian: 60 phút. Đã có 10.594 bạn thử.

Đề thi Violympic toán lớp 4 có đáp án

Mời các em học sinh lớp 4 tham gia thử sức với vòng thi 12 của Cuộc thi giải Toán trên mạng Violympic năm học 2015 - 2016 ra ngày 18/01/2016. Tham gia làm bài test đề thi Violympic toán lớp 4 để kiểm tra và đánh giá trình độ kiến thức môn Toán học của mình đến đâu nhé! Chúc các em làm bài tốt!

Bài 1: Đi tìm kho báu
Câu 1.1:
Trong các số 1980; 725; 9682; 2016; 2015; các số chia hết cho 2 và 5 là:
Câu 1.2:
Trong các số 2171; 4620; 5838; 7953; 1726, các số không chia hết cho 2 là:
Câu 1.3:

Cho các biểu thức sau: E = 1563 + 3573; G = 2015 + 2016; H = 3265 + 3239; K = 1945 + 1890
Biểu thức có giá trị chia hết cho 5 là: 

Câu 1.4:
Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là:
Câu 1.5:
Trung bình cộng của hai số là 5694. Số thứ nhất là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho cả 2 và 5. Số thứ hai là:
Bài 2: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Trả lời:
Các giá trị theo thứ tự tăng dần là: 
(13) < .......... < ........... < ............ < ............ < ...............
Điền số thứ tự của các ô vào chỗ chấm cho thích hợp.
Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ (....)
Câu 3.1:
Số dư trong phép chia 15989 cho 5 là: .............
Câu 3.2:
Trong các số 8960; 2735; 9248; 15679, số chia hết cho 2 và 5 là ...........
Câu 3.3:
Tìm chữ số a sao cho  chia hết cho 2 và  
 Trả lời: a = ............
Câu 3.4:
Cho các số: 12587; 9765; 10236; 6824; 9986; 678.
Số lớn nhất chia hết cho 2 trong các số trên là: ................
Câu 3.5:
Với 4 chữ số 0; 2; 4; 7, hãy viết số bé nhất có đủ cả 4 chữ số đã cho và chia hết cho 2. 
Trả lời: Số viết được là: ..................
Câu 3.6:
Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số chia hết cho 5 mà tích các chữ số bằng 35. 
 Trả lời: Số viết được là ................
Câu 3.7:
Tìm chữ số y, sao cho:  không chia hết cho 2, và chia 5 dư 4. 
Trả lời: y = ..............
Câu 3.8:
Với 5 chữ số 0; 2; 4; 5; 6, viết được tất cả bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5?
Trả lời: Viết được .............. số. 
Câu 3.9:
Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số chia cho 5 dư 1?
Trả lời: Có .............. số.
Câu 3.10:
Tổng của tất cả các số có 2 chữ số không chia hết cho 2 là .................
Bắt đầu ngay
262 10.594