Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 13 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 6 có đáp án

Mã số: 02786. Thời gian: 60 phút. Đã có 3.494 bạn thử.

Đề thi giải Toán qua mạng Violympic lớp 6 có đáp án

Mời các bạn học sinh lớp 6 tham gia thử sức mình với vòng thi 13 của Cuộc thi giải Toán trên mạng Violympic năm học 2015  - 2016 qua bài test Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 13 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com. Vận dụng kiến thức đã học và kỹ năng giải toán của mình để hoàn thành bài test một cách nhanh nhất và chính xác nhất nhé! Chúc các bạn thi tốt!

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 14 năm 2015 - 2016

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ
Câu 1.1:
Tập hợp các ước nguyên dương của 13 là {.......}
Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
Câu 1.2:
Tìm x, biết: (-7)2. (-23 + x) = (-49).(-23 + 13)
Trả lời: x = ................
Câu 1.3:
Tính: (-3)+ (-3)= ............
Câu 1.4:
Tính: (-8).(-12) = ...............
Câu 1.5:
Biết xthỏa mãn (-64).125 = x3, khi đó 5x= .............
Câu 1.6:
Tập hợp các giá trị nguyên x thỏa mãn x- 3= 4là: {...........}
Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
Câu 1.7:
Số tiếp theo của dãy số 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; ...... là:
Câu 1.8:
Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn (-3).I2x - 3I = -21 là: {.......}
Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
Câu 1.9:
Tính: S = 2+ 3+ 4+ 5+ ......... + 203
Trả lời: S = ..............
Câu 1.10:
Giá trị nhỏ nhất của biểu thức Ix + 2I+ 2 là: .............
Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.
Câu 2.1:
Tìm x, biết: (-3- 67).(3x + 27) = 0
Trả lời: x = .............
Câu 2.2:
Tập hợp các giá trị nguyên của x thỏa mãn: Ix + 2014I + 2015 = 2016 là: S = {...........}
Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
Câu 2.3:
Giá trị của biểu thức A = x - 2y với x = 7 và y = -3 là: A = ...........
Câu 2.4:
Số nguyên nhỏ nhất là ước của 7 là: ............
Câu 2.5:
Tập hợp các giá trị của x thỏa mãn (x - 2).(2x + 14) = 0 là: {...........}
Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
Câu 2.6:
Số nguyên x lớn nhất thỏa mãn (3 - x)(x + 2) > 0 là ............
Câu 2.7:
Tính: 3- (- 4).(-7) + 32.10 = ..................
Câu 2.8:
Tập hợp các số nguyên dương x thỏa mãn I2x + 3I ≤ 5 là {.......}
Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
Câu 2.9:
Tìm số nguyên tố n nhỏ nhất để 2n + 1 là lập phương của một số tự nhiên.
Trả lời:
n = ..............
Câu 2.10:
Hãy điền dấu >, < hoặc = vào chỗ chấm cho thích hợp:
(-2).(-22).(-23)....(-22014) ......... 22027091
Bài 3: Cóc vàng tài ba
Câu 3.1:
Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
Câu 3.2:
Biết I4xI = -(-9) - (-7)
Các giá trị nguyên của x thỏa mãn:
Câu 3.3:
Gọi M là tập hợp các số nguyên tố nhỏ hơn 20.
Số phần tử của M là:
Câu 3.4:
Trong các số 13250; 13525; 12546; 14785.
Số chia hết cho cả 2 và 5 là:
Câu 3.5:
Số giá trị của x thỏa mãn: (x+ 1) + Ix - 1I + Ix+ 1I = 0 là:
Câu 3.6:
Chọn phát biểu không đúng trong các phát biểu dưới đây:
Câu 3.7:
Số giá trị của x thỏa mãn (x2 + 1)(x - 1)(x+ 1) = 0 là:
Câu 3.8:
Cho tập hợp A = {2; 4; 6; 8; .......; 2012; 2014; 2016}
Số phần tử của A là:
Câu 3.9:
Chữ số tận cùng của biểu thức A = 1 + 2 + 4 + 6 + 8 + ..... + 102 là:
Câu 3.10:
Từ các chữ số 1; 2; 4; 5; 0 lập được tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 5?
Trả lời:
Số số thỏa mãn là:
Bắt đầu ngay
57 3.494