Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 13 năm 2016 - 2017

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 6 có đáp án

Mã số: 05161. Đã có 923 bạn thử.

Violympic lớp 6 vòng 13 năm học 2016 - 2017 cấp trường

Mời các bạn cùng làm Đề thi Violympic môn Toán lớp 6 vòng 13 năm học 2016 - 2017 vừa được cập nhật trên hệ thống bài thi trắc nghiệm của VnDoc nhằm kiểm tra và đánh giá năng lực của bản thân với những kiến thức đã học được trên lớp. 

Đề thi Violympic môn Toán lớp 6 vòng 11 năm học 2016 - 2017

Bài 1: Đừng để điểm rơi
Câu 1: Tính (2 + 3). (52 - 22.5) =...
Câu 2:
Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn -24. Ix -1I = -26 là {...}
Câu 3:
Tập hợp các ước nguyên dương của 17 là {....}
Câu 4:
Tính (-7).(-11) =...
Câu 5:
Số nguyên x bé nhất thỏa mãn (2x + 3) chia hết cho (x - 2) là...
Câu 6:
Tìm số nguyên x thỏa mãn: -2(3x + 2) = 12 + 22 + 32. Vậy x =...
Câu 7:
Tập hợp các giá trị nguyên của x thỏa mãn x2 - 62 = 82 là {...}
Câu 8:
Số hạng tiếp theo của dãy số: 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23;....
Câu 9:
Với n là số tự nhiên chẵn lớn hơn 2, khi đó 6n + 8n ... 10n. Điền dấu (>;=;<) thích hợp vào chỗ chấm
Câu 10:
Tìm x biết (x + 1) + (x + 2) +...+ (x + 2017) = 0. Vậy x =...
Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: Số nguyên nhỏ nhất là ước của 7 là:... 

Câu 2:
Số các ước nguyên dương của 18 là:...
Câu 3:
Số các số nguyên x thỏa mãn I-2x + 3I = 7 là:...
Câu 4:
Tổng các giá trị nguyên của x thỏa mãn -20 ≤ x < 20 là:...
Câu 5:
So sánh C = (-2)2n + 1 và D = (-2)4n + 1 (với n là số nguyên dương) ta được C...D. Điền dấu (>;=;<) thích hợp vào chỗ chấm.
Câu 6:
Tập hợp các giá trị của x thỏa mãn (x - 2).(2x + 14) = 0 là {....}
Câu 7:
Tìm x; y biết Ix - 3I2014 + I6 + 2yI2015 ≤ 0. Vậy (x; y) = (....)
Câu 8:
Tìm x; y biết -I2x +4I - Iy + 5I ≥ 0. Vậy (x; y) =(...)
Câu 9:
Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = Ix - 22015I + 2 là:...
Câu 10:
Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho n2 + 5n + 1 là số nguyên tố. Vậy n =...
Bài 3: Đập dế

Câu 1: Gọi M là tập hợp các số nguyên tố nhỏ hơn 20. Số phần tử của M là:

Câu 2:

Tìm số nguyên tố p sao cho p + 3 và p + 9 là số nguyên tố là:

Câu 3:

Chữ số tận cùng của một số chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 là:

Câu 4:

Điều kiện để tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy là:

Câu 5:

Cho tổng M = 9 + 12 + 2015 + x. Điều kiện của x để M chia hết cho 5 là:

Câu 6:

Chọn phát biểu không đúng trong các phát biểu dưới đây:

Câu 7:

Số tự nhiên n thỏa mãn 22n = (-4)10. Vậy n =...

Câu 8:

Chữ số tận cùng của 20142015 + 20152016 là:...

Câu 9:

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = (x - 3)2 + Iy + 5I2 - 4 là:...

Câu 10:

Một số tự nhiên chia cho 7 dư 5, chia cho 13 dư 11 thì chia cho 91 có số dư là:

Bắt đầu ngay
32 923